Selecção Bíblica
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

Deuteronomio 15

1

Rajlal cuukub chihab têcuy xmâqueb li ani cuanqueb xcßas êriqßuin.

2

Joßcaßin têbânu. Li ani quixqßue chi toß lix tumin tixcuy xmâc li ani cuan xcßas riqßuin. Incßaß naru tixye reheb li rech aj Israel nak tixtoj lix cßas xban nak li Kâcuaß quixye nak incßaß chic tento nak teßxtoj xcßas.

3

Li jalan xtenamiteb teßxtoj lix cßaseb, abanan lê rech tenamitil têcuy xmâqueb. Incßaß teßxtoj lix cßaseb.

4

Cui têbânu chi joßcan, incßaß tâcuânk nebaßil saß êyânk. Li Kâcuaß lê Dios texrosobtesi chi us saß li naßajej li tixqßue êre.

5

Texrosobtesi cui têpâb chi anchal lê chßôl li cßaßru xye êre li Kâcuaß lê Dios ut têbânu li cßaßru naxye saß li chakßrab li yôquin chixyebal êre anakcuan.

6

Li Kâcuaß lê Dios texrosobtesi joß quixyechißi êre. Ut tâcuânk nabal lê tumin re têqßue chi toß reheb nabal li xnînkal ru tenamit. Abanan lâex mâ bar têpatzß êtumin chi toß. Lâex nimak lê cuanquil saß xbêneb nabal li tenamit. Abanan mâ ani tâcuânk xcuanquil saß êbên lâex.

7

Cui junak lê rech tenamitil nebaß saß junak reheb lê tenamit li tixqßue êre li Kâcuaß lê Dios, mêkßetkßeti êrib chixtenkßanquil. Têtenkßa ban chi incßaß minbilak êru.

8

Têtenkßa chi anchal êchßôl ut têtoßoni re li joß qßuial li târaj ru.

9

Micuan yibru naßleb saß lê chßôl ut mêye “Lâin incßaß tinqßue cßaßru re chi toß xban nak cuulac re li xcuuk li chihab nak incßaß teßxqßue rêkaj li nequeßxtoßoni.” Cui incßaß nequeqßue chi toß li cßaßru naraj, naru tixyâba xcßabaß li Dios ut li Dios tixqßue saß êbên li mâc xebânu.

10

Cheqßue ban chi anchal êchßôl ut chi nabal li cßaßru târaj. Ut li Kâcuaß texrosobtesi riqßuin chixjunil li cßaßru nequebânu.

11

Junelic tâcuânk nebaß saß lê tenamit. Joßcan nak lâin ninye êre nak têtenkßaheb lê ras êrîtzßin ut têtenkßaheb ajcuiß li nebaß ut li tenkßâc nequeßraj saß êtenamit.

12

Cui têlokß junak êmôs êrech aj Israel, usta cuînk usta ixk, cuakib chihab ajcuiß tâcßanjelak chêru. Saß xcuuk li chihab têrisi. Libre chic tâcanâk ut incßaß tento tixtoj li relic.

13

Ut nak tâêlk êriqßuin, mêtakla chi mâcßaß cuan re.

14

Têqßue ban lix quetômk li têrisi saß xyânk lê re. Ut têqßue chi nabal li ru lê racuîmk ut lê vino. Joß chanru nak quexrosobtesi li Kâcuaß, joßcan nak têqßue li cßaßru re.

15

Chijulticokß êre chanru nak quexcuan chak lâex chokß rahobtesinbil môs aran Egipto ut li Kâcuaß lê Dios quicoloc chak êre. Joßcan nak lâin xinqßue êre li chakßrab aßin anakcuan.

16

Abanan, mâre lê môs tixye êre nak incßaß naraj êlc êriqßuin xban nak nequexra ut naxraheb ajcuiß lê ralal êcßajol, ut naxnau nak us cuânk êriqßuin.

17

Cui naxye êre chi joßcan, têxakab lê môs chiru li puerta ut têhop lix xic riqßuin jun li chßîchß kßes rußuj. Aßan retalil nak tâcanâk chokß êmôs chi junaj cua. Joßcan têbânu riqßuin lê môs, usta ixk, usta cuînk.

18

Mêcßoxla nak chßaßaj chokß êre xcanabanquil libre lê môs. Julticokß êre nak quicßanjelac chêru chiru cuakib chihab ut incßaß terto xtojbal joß eb li tojbil môs. Cui têbânu chi joßcan, li Kâcuaß lê Dios texrosobtesi ut us tex-êlk riqßuin chixjunil li têbânu.

19

Têkßaxtesi re li Kâcuaß lê Dios li xbên ral lê cuacax li têlom, ut li xbên ral lê carner li têlom. Incßaß têqßue chi cßanjelac li xbên ral lê bôyx ut mêbes rix li xbên ral lê carner.

20

Rajlal chihab êrochben lê ralal êcßajol têtzaca xtibel li xul aßan chiru li Kâcuaß saß li naßajej li tixsicß ru re têlokßoni cuiß.

21

Abanan incßaß naru têqßue chokß mayej chiru li Kâcuaß junak xul cui cuan rêcß, malaj ut cui yêk rok, malaj ut mutzß li ru. Cui incßaß tzßakal re ru incßaß naru têmayeja chiru li Kâcuaß lê Dios.

22

Têtzaca li xul aßan saß eb lê tenamit. Usta muxbil êru usta incßaß muxbil êru, naru têtzaca joß nak nequetzacaheb li quej.Abanan, incßaß naru têtzaca xquiqßuel. Têhoy ban lix quiqßuel saß chßochß joß nak nequehoy li haß.

23

Abanan, incßaß naru têtzaca xquiqßuel. Têhoy ban lix quiqßuel saß chßochß joß nak nequehoy li haß.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info