Selecção Bíblica
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

Números 1

1

Li Kâcuaß quiâtinac riqßuin laj Moisés saß li xbên cutan re li xcab po nak ac yô chic xcab chihab reliqueb chak laj Israel aran Egipto. Quiâtinac riqßuin saß li tabernáculo nak cuanqueb saß li chaki chßochß aran Sinaí. Quixye re:

2

—Lâat ut laj Aarón têrajlaheb laj Israel. Têtzßîba xcßabaßeb li junjûnk chi cuînk saß li junjûnk xtêpaleb aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

3

Lâat âcuochben laj Aarón têtzßîba xcßabaßeb li cuînk li cuan junmay chihab reheb, joßqueb ajcuiß li ac numenakeb junmay chihab. Têtzßîba xcßabaßeb li naru teßoquênk saß li plêt.

4

Ut cuânkeb ajcuiß chêtenkßanquil li nequeßcßamoc be saß xyânkeb li junjûnk xtêpaleb laj Israel.

5

Aßaneb aßin lix cßabaßeb li cuînk li teßtenkßânk êre. Laj Elisur, li ralal laj Sedeur, aßan li najolomin reheb lix têpaleb li ralal xcßajol laj Rubén.

6

Laj Selumiel, li ralal laj Zurisadai, aßan li najolomin reheb lix têpaleb li ralal xcßajol laj Simeón.

7

Laj Naasón li ralal laj Aminadab, aßan li najolomin reheb lix têpaleb li ralal xcßajol laj Judá.

8

Laj Natanael li ralal laj Zuar, aßan li najolomin reheb lix têpaleb li ralal xcßajol laj Isacar.

9

Laj Eliab li ralal laj Helón, aßan li najolomin reheb lix têpaleb li ralal xcßajol laj Zabulón.

10

Ut saß xyânkeb lix têpaleb li ralal xcßajol laj José, aßan laj Elisama li ralal laj Amiud li najolomin reheb lix têpaleb li ralal xcßajol laj Efraín; ut laj Gamaliel li ralal laj Pedasur, aßan li najolomin reheb lix têpaleb li ralal xcßajol laj Manasés.

11

Laj Abidán, li ralal laj Gedeoni, aßan li najolomin reheb lix têpaleb li ralal xcßajol laj Benjamín.

12

Laj Ahiezer li ralal laj Amisadai, aßan li najolomin reheb lix têpaleb li ralal xcßajol laj Dan.

13

Laj Pagiel, li ralal laj Ocrán, aßan li najolomin reheb lix têpaleb li ralal xcßajol laj Aser.

14

Laj Eliasaf li ralal laj Deuel, aßan li najolomin reheb lix têpaleb li ralal xcßajol laj Gad.

15

Ut laj Ahira, li ralal laj Enán, aßan li najolomin reheb lix têpaleb li ralal xcßajol laj Neftalí.

16

Aßaneb aßin li cuînk li queßxakabâc chi tenkßânc chi rajlanquileb li cuînk. Aßaneb li nequeßjolomin reheb li junjûnk chixtêpaleb laj Israel.

17

Laj Moisés ut laj Aarón queßxbokeb li cuînk aßin li queßsiqßueß ruheb.

18

Ut saß li xbên cutan re li xcab po queßxchßutubeb ru chixjunileb laj Israel ut queßxtzßîba xcßabaßeb chixjunileb li cuînk li cuan junmay chihab reheb, joßqueb ajcuiß li ac numenakeb junmay chihab. Queßxtzßîba xcßabaßeb aß yal ani lix xeßtônil yucuaßeb li junjûnk.

19

Laj Moisés quirajlaheb saß li chaki chßochß Sinaí joß quiyeheß re xban li Kâcuaß.

20

Quitzßîbâc xcßabaßeb li ralal xcßajol laj Rubén li xbên ralal laj Israel li ac xeßxbânu junmay chihab re teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

21

Saß xyânkeb li ralal xcßajol laj Rubén queßajlâc cuakib roxcßâl mil riqßuin ôb ciento chi cuînk.

22

Queßtzßîbâc xcßabaßeb li ralal xcßajol laj Simeón li ac xeßxbânu junmay chihab re teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

23

Saß xyânkeb li ralal xcßajol laj Simeón queßajlâc belêlaju roxcßâl riqßuin oxib ciento chi cuînk.

24

Queßtzßîbâc xcßabaßeb li ralal xcßajol laj Gad li ac xeßxbânu junmay chihab re teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

25

Saß xyânkeb li ralal xcßajol laj Gad queßajlâc ôb roxcßâl mil riqßuin cuakib ciento riqßuin lajêb roxcßâl chi cuînk.

26

Queßtzßîbâc xcßabaßeb li ralal xcßajol laj Judá li ac xeßxbânu junmay chihab re teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

27

Saß xyânkeb li ralal xcßajol laj Judá queßajlâc câlaju xcâcßâl mil riqßuin cuakib ciento chi cuînk.

28

Queßtzßîbâc xcßabaßeb li ralal xcßajol laj Isacar li ac xeßxbânu junmay chihab re teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

29

Saß xyânkeb li ralal xcßajol laj Isacar queßajlâc câlaju roxcßâl mil riqßuin câhib ciento chi cuînk.

30

Queßtzßîbâc xcßabaßeb li ralal xcßajol laj Zabulón li ac xeßxbânu junmay chihab re teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

31

Saß xyânkeb li ralal xcßajol laj Zabulón queßajlâc cuuklaju roxcßâl mil riqßuin câhib ciento chi cuînk.

32

Queßajlâc li ralal xcßajol laj José. Queßtzßîbâc xcßabaßeb li ralal xcßajol laj Efraín li ac xeßxbânu junmay chihab re teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

33

Saß xyânkeb li ralal xcßajol laj Efraín queßajlâc caßcßâl mil riqßuin ôb ciento chi cuînk.

34

Queßtzßîbâc xcßabaßeb li ralal xcßajol laj Manasés li ac xeßxbânu junmay chihab re teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

35

Saß xyânkeb li ralal xcßajol laj Manasés queßajlâc cablaju xcaßcßâl mil riqßuin cuib ciento chi cuînk.

36

Queßtzßîbâc xcßabaßeb li ralal xcßajol laj Benjamín li ac xeßxbânu junmay chihab re teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

37

Saß xyânkeb li ralal xcßajol laj Benjamín queßajlâc oßlaju xcaßcßâl mil riqßuin câhib ciento chi cuînk.

38

Queßtzßîbâc xcßabaßeb li ralal xcßajol laj Dan li ac xeßxbânu junmay chihab re teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

39

Saß xyânkeb li ralal xcßajol laj Dan queßajlâc cuib xcâcßâl mil riqßuin cuukub ciento chi cuînk.

40

Queßtzßîbâc xcßabaßeb li ralal xcßajol laj Aser li ac xeßxbânu junmay chihab re teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

41

Saß xyânkeb li ralal xcßajol laj Aser queßajlâc jun roxcßâl mil riqßuin ôb ciento chi cuînk.

42

Queßtzßîbâc xcßabaß li ralal xcßajol laj Neftalí li ac xeßxbânu junmay chihab re teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß li junjûnk cabal.

43

Saß xyânkeb li ralal xcßajol laj Neftalí queßajlâc oxlaju roxcßâl mil riqßuin câhib ciento chi cuînk.

44

Aßaneb aßin li cuînk li queßajlâc xbaneb laj Moisés ut laj Aarón rochbeneb li cablaju li cuînk li nequeßjolomin reheb li junjûnk têp li ralal xcßajol laj Israel.

45

Queßajlâc chixjunileb laj Israel li ac xeßxbânu junmay chihab li târûk teßoc chokß soldado. Queßajlâc aß yal chanru xqßuialeb saß xtêpaleb lix yucuaßeb.

46

Chixjunileb li queßajlâc cuanqueb cuakib ciento mil riqßuin oxib mil ut riqßuin ôb ciento riqßuin lajêb roxcßâl.

47

Abanan, eb li ralal xcßajol laj Leví incßaß queßajlâc rochbeneb li jun chßol chic laj Israel,

48

xban nak joßcan quixye li Kâcuaß re laj Moisés.

49

Quixye re: —Nak têrajlaheb laj Israel incßaß têrajlaheb li ralal xcßajol laj Leví.

50

Têxakabeb ban li ralal xcßajol laj Leví chi cßanjelac saß li tabernáculo ut aßaneb li teßilok re chixjunil li nacßanjelac aran. Teßxyîb lix muhebâleb chi xjun sutam li tabernáculo.

51

Ut nak eb laj Israel teßxjal xnaßaj li tabernáculo, eb li ralal xcßajol laj Leví teßhitok re ut aßaneb ajcuiß li teßxakabânk re nak teßhilânk saß jalan naßajej. Cui junak jalan tâjilok riqßuin li tabernáculo saß li hônal aßan, li jun aßan tâcamsîk.

52

Li junjûnk têp li ralal xcßajol laj Israel teßxyîb lix muhebâleb chi chßûtal rochbeneb lix soldâd. Ut teßxxakab lix bandereb chixcßatk lix muhebâleb.

53

Ut eb li ralal xcßajol laj Leví teßxyîb lix muhebâleb chi xjun sutam li tabernáculo. Ut aßaneb li teßilok re, re nak li Dios incßaß tâjoskßok saß xbêneb laj Israel.Ut eb laj Israel queßxbânu chixjunil li quixye li Kâcuaß Dios re laj Moisés.

54

Ut eb laj Israel queßxbânu chixjunil li quixye li Kâcuaß Dios re laj Moisés.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info