Selecção Bíblica
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

Miqueas 2

1

Raylal tâchâlk saß xbêneb li nequeßxcßoxla saß lix cuaribâl chanru teßxbânu li mâusilal. Nequeßxcßûb ru li xîqßuilal ut nak nasakêu, nequeßxbânu li cßaßru nequeßxcßoxla xbânunquil xban nak cuanqueb xcuanquil.

2

Nequeßxrahi ru li chßochß jalan aj e toj retal nequeßxmakß chiruheb. Ut nequeßxmakß li rochocheb ut nequeßxcßam chokß reheb. Nequeßxrahobtesi laj êchal re joßqueb ajcuiß li ralal xcßajol ut nequeßxcßam chixjunil li cßaßru cuan reheb.

3

Joßcan nak quixye li Kâcuaß: —Lâin tintakla li raylal saß êbên. Ut incßaß târûk têcol êrib chi moco tênimobresi chic êrib xban nak tintakla li raylal saß êbên.

4

Ut saß eb li cutan aßan, eb li xicß nequeßiloc êre texhob ut texretzßu ut teßxbicha li bich li nequebicha lâex yal re êhobbal: Lâo xo-osoß. Xkasach chixjunil. Li Kâcuaß quixmakß chiku li kachßochß ut quixjeqßui reheb li queßchapoc ke, chaßkeb êre.

5

Laj Miqueas quiâtinac cuißchic riqßuineb laj Israel ut quixye reheb: —Tâcuulak xkßehil nak li Dios tixjeqßui cuißchic li chßochß, ut lâex mâcßaß textzßak xban li mâusilal yôquex chixbânunquil.

6

Eb li tenamit nequeßxye cue: —Mat-âtinac chi joßcan. Mâye ke râtin profeta. Li Dios incßaß tixcßut kaxutân.

7

¿Ma nacacßoxla nak li Dios toxtzßektâna lâo aj Israel? ¿Ma tixbânu ta biß chi joßcan li Kâcuaß? Aßan junelic naxtenkßaheb li ralal xcßajol, chanqueb.

8

Li Kâcuaß quixye reheb: —Junxil lâex intenamit, abanan anakcuan xicß chic niquinêril. Xemakß li rakßeb li yôqueb chi numecß saß xyâlal, li incßaß nequeßxcßoxla pletic.

9

Eb li ixk li cuanqueb saß lin tenamit xerâlinaheb nak xerisiheb saß li rochocheb li cuanqueb cuiß chi sa saß xchßôleb. Ut xeram ajcuiß chiruheb lix cocßaleb re nak incßaß chic tineßxlokßoni.

10

Cuaclinkex ut ayukex xban nak li naßajej aßin incßaß chic tâusâk. Xban li mâusilal nequebânu, li naßajej aßin tâsachekß.

11

Eb li tenamit aßin nequeßraj junak profeta aj balakß. Nequeßraj junak li profeta tâticßtißik ut tixye reheb: —Lâin tinyehok êre nak tâcuânk nabal li vino ut li trau chokß êre, chaßak. Aßan li têraj rabinquil.

12

Chi yâl lâin texinxoc cuißchic lâex aj Israel ut tinchßutub cuißchic êru li joß qßuialex chic li xexcoleß. Chanchanakex li carner li cuanqueb aran Bosra nak texinqßue cuißchic saß li naßajej li quinqßue êre junxil. Ut texqßuiânk toj retal tânujak cuißchic li naßajej, chan li Kâcuaß.Li Kâcuaß Dios tâcolok reheb chiruheb li tenamit li queßnumta saß xbêneb. Chanchan nak yô chixtebal li be chiruheb nak târisiheb saß xyânkeb li xicß nequeßiloc reheb. Ut li Kâcuaß, aßan tâcßamok be chiruheb ut aßanak lix reyeb.

13

Li Kâcuaß Dios tâcolok reheb chiruheb li tenamit li queßnumta saß xbêneb. Chanchan nak yô chixtebal li be chiruheb nak târisiheb saß xyânkeb li xicß nequeßiloc reheb. Ut li Kâcuaß, aßan tâcßamok be chiruheb ut aßanak lix reyeb.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info