ការជ្រើសរើសព្រះគម្ពីរ
ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់
គម្ពីរសញ្ញាថ្មី
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

Ezequiel 32

Khmer Bible 1954
Public Domain: 1954