Selecção Bíblica
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

Salmos 50

1

Li nimajcual Dios, li kßaxal nim xcuanquil chiru chixjunil, aßan li yô chi âtinac riqßuineb chixjunileb li cuanqueb saß ruchichßochß. Naâtinac riqßuineb chixjunileb jun sut rubel choxa.

2

Nalemtzßun chak lix lokßal li Dios saß li naßajej Sión li bar nahilan cuiß.

3

Tâcuulak xkßehil nak li Kâcuaß li kaDios tâchâlk chi rakoc âtin saß xbên chixjunil. Chanchan li xam ut li câk-sut-ikß nak tâchâlk chi rakoc âtin riqßuin xnimal xcuanquil.

4

Toj saß choxa tixbokeb li cuanqueb saß ruchichßochß joß ajcuiß li cuanqueb saß choxa re nak chixjunileb teßilok re nak târakok âtin saß xbêneb lix tenamit.

5

Li Dios tixye: —Chßutubomakeb ruheb li tîqueb xchßôl chicuu. Aßan eb li queßxbânu li contrato cuiqßuin ut queßxxakab xcuanquil riqßuin li cßatbil mayej, chaßak reheb.

6

Ut li cuanqueb saß choxa teßxchßolob xyâlal nak tîc xchßôl li Dios ut aßan li narakoc âtin saß tîquilal.

7

Ut li Dios tixye: —Lâex intenamit, cherabi li tinye êre anakcuan, lâex aj Israel, li cßaßru incßaß us yôquex chixbânunquil. Lâin li Kâcuaß lê Dios.

8

Moco xban ta li cßatbil mayej nak texinkßus xban nak junelic yôquex chixqßuebal li mayej chicuu.

9

Lâin incßaß yôquin chixpatzßbal êre ral lê cuacax têlom chi moco lê têlom chibât, li cuanqueb saß lê corral.

10

Incßaß yôquin chixtzßâmanquil êre nak têqßue cue xban nak cue ajcuiß chixjunileb li xul. Cue li cuanqueb saß qßuicheß joß ajcuiß chixjunil li quetômk li cuan êriqßuin lâex.

11

Cueheb chixjunil li xul li nequeßrupupic chiru li choxa joß ajcuiß chixjunil li xul li cuanqueb saß cßalebâl.

12

Cui ta tintzßocâk incßaß raj tinye âcue xban nak cue ajcuiß li ruchichßochß ut chixjunil li cuan chi saß.

13

¿Ma nintißoc ta biß xtibel ral cuacax lâin? ¿Ma nin-ucßac ta biß xquiqßuel chibât lâin?

14

Li mayej li nacuaj lâin, aßan nak tinêlokßoni, lâin li Kâcuaß Dios. Ut têbânu chi tzßakal li cßaßru xeyechißi cue lâin, li nimajcual Dios.

15

Chinêyâbak nak cuânkex saß raylal ut lâin texincol ut lâex têqßue inlokßal, chan li Dios.

16

Ut li Dios tixye reheb li incßaß useb xnaßleb: —¿Cßaßut nak yôquex chixchßolobanquil xyâlal lin chakßrab? Ut, ¿Cßaßut nak yôquex chi âtinac chirix li contrato li xinbânu?

17

Incßaß nacuulac chêru nak nequexinkßus chi moco nequeqßue xcuanquil li cuâtin.

18

Aß chic eb laj êlkß nequecßuleb chi sa saß êchßôl ut nequecßam êrib saß usilal riqßuineb laj muxul caxâr.

19

Aß chic li incßaß us nacuulac chêru xyebal ut kßaxal sêb xtzßûmal êre chi ticßtißic.

20

Nequeyoßob âtin chirix lê ras êrîtzßin ut nequeyoßob ajcuiß âtin chirix li tzßakal êras.

21

Chixjunil aßin xebânu ut mâcßaß xinye. Saß êchßôl lâex nak juntakßêt innaßleb êriqßuin. Abanan anakcuan tincßut chêru li cßaßru yôquex ut texinkßus.

22

Cheqßuehak retal aßin lâex li nequextzßektânan cue. Chebânuhak cuênt. Mâre anchal texinsach chi junaj cua ut mâ ani chic naru tâcolok êre.Li bantioxînc chicuu, aßan li mayej li naxqßue inlokßal. Relic chi yâl lâin tincolok reheb li nequeßxbânu li cßaßru ninye.—

23

Li bantioxînc chicuu, aßan li mayej li naxqßue inlokßal. Relic chi yâl lâin tincolok reheb li nequeßxbânu li cßaßru ninye.—

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info