Selecção Bíblica
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

Salmos 41

1

Us xak re li ani natokßoban ruheb li nebaß li tenkßâc nequeßraj xban nak aßan tâtenkßâk xban li Kâcuaß saß xkßehil li raylal.

2

Li Kâcuaß, aßan tâilok re ut aßan tâcolok re. Tixqßue xsahil xchßôl saß ruchichßochß ut incßaß tixcanab saß rukßeb li xicß nequeßiloc re.

3

Li Kâcuaß tâqßuehok xmetzßêu nak cuan saß raylal. Tixsukßisi chokß xcacuilal lix yajel.

4

Lâin xinye re li Kâcuaß: —At Kâcuaß, chacuuxtâna taxak cuu. Usta xinmâcob châcuu, chinâqßuirtesi taxak.

5

Eb li xicß nequeßiloc cue nequeßxtzßâma li incßaß us saß inbên ut nequeßxye: ¿Jokße tâcâmk re nak incßaß chic tâpatzßekß xcßabaß? chanqueb.

6

Nequeßchal chicuilbal abanan yal xcab rix xchßôleb. Yal xqßuebal cuetal nequeßchal nak nequeßcßulun chicuilbal. Ut nak nequeßel cuiqßuin nequeßoc chi âtinac chicuix saß be.

7

Nequeßxchßutub ribeb li xicß nequeßiloc cue ut nequeßâtinac chicuix. Nequeßxcßoxla nak yôquin chixcßulbal li raylal xban li mâc xinbânu.

8

Nequeßxye nak incßaß us xinbânu. Joßcan nak yôquin xcßulbal chi joßcan. Nim xyajel. Aßan tâcâmk. Incßaß chic tâusâk, chanqueb.

9

Li tzßakal cuamîg xinixtzßektâna ajcuiß, li tzßakal cuamîg li cßojcßo raj inchßôl riqßuin. Xinixtzßektâna li cuamîg li quicuaßac cuochben.

10

Abanan lâat, at Kâcuaß, chacuuxtâna taxak cuu, ut chaqßue taxak incacuilal re nak tebinqßue chixtojbaleb xmâc.

11

Incßaß taxak teßnumtâk saß inbên li xicß nequeßiloc cue re nak tinnau nak lâat sa âchßôl cuiqßuin.

12

At Kâcuaß, lâat nacanau nak yôquin chixbânunquil li us châcuu. Ninnau nak lâat tattenkßânk cue ut cuânkat cuiqßuin chi junelic.—Lokßoninbil taxak li Kâcuaß, lix Dioseb laj Israel, chi junelic kße cutan. Joßcan taxak.

13

Lokßoninbil taxak li Kâcuaß, lix Dioseb laj Israel, chi junelic kße cutan. Joßcan taxak.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info