Selecção Bíblica
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

Salmos 17

1

At Kâcuaß, chacuabi taxak li cßaßru yôquin chixtzßâmanquil âcue. Lâat nacanau nak cuanquin saß tîquilal châcuu. Chinâcuabi nak yôquin chixyâbanquil lâ cßabaß. Ut chasume taxak lin tij xban nak lâin incßaß yôquin chi balakßic.

2

Lâat tatcßutuk chiruheb li xicß nequeßiloc cue nak mâcßaß inmâc xban nak lâat nacatrakoc âtin saß tîquilal.

3

Lâat nacanau chanru lin cßaßux. Chi kßek chi cutan nacacuil chanru lin naßleb. Lâat xayal rix lin pâbâl ut nacanau nak mâcßaß mâusilal ninbânu. Ut lâat nacanau nak mâ jun yibru âtin na-el chi xtzßûmal cue.

4

Lâin yôquin chixbânunquil joß naxye lâ chakßrab ut incßaß ninjunaji cuib saß xyânkeb li nequeßxbânu ra xîcß.

5

Lâin cau inchßôl chixbânunquil li nacacuaj ut incßaß nincanab xbânunquil.

6

Nintijoc châcuu, at inDios, xban nak lâat nacacuabi nak ninyâba lâ cßabaß. Chacuabi taxak lin tij ut chasume taxak li cßaßru nintzßâma châcuu.

7

Chacuuxtâna taxak cuu, at Kâcuaß, riqßuin xnimal lâ rahom. Lâin ninnau nak nacatenkßaheb li nequeßxtzßâma xtenkßanquil châcuu ut nacacoleb chiruheb li xicß nequeßiloc reheb.

8

Chinâcol joß nak nacacol li kßaxal raro âban. Ut chinâtenkßa riqßuin lix nimal lâ cuanquil.

9

Chinâcol taxak chiruheb li nequeßxbânu mâusilal. Eb aßan xicß niquineßril ut teßraj incamsinquil.

10

Eb aßan incßaß nequeßtokßoban u. Kßetkßeteb ut nequeßxnimobresi rib riqßuin li cßaßru nequeßxye.

11

Yalak bar ninxic, aran cuanqueb li xicß nequeßiloc cue. Yôqueb chixsicßbal chanru nak teßnumtâk saß inbên.

12

Chanchaneb li cakcoj nak teßraj inchapbal. Ut chanchaneb li ral li cakcoj li yôqueb chiroybeninquil lix tibeb saß lix naßajeb.

13

Chinâcuabi taxak, at Kâcuaß, lâat taxak tatnumtâk saß xbêneb toj retal teßxcubsi ribeb châcuu. Ut chinâcol riqßuin lâ cuanquil chiruheb li xicß nequeßiloc cue.

14

Riqßuin lâ cuanquil chinâcol chiruheb li sa nequeßxnumsi li cutan junjûnk xban lix biomaleb arin saß ruchichßochß. Canabeb chixbânunquil li cßaßru nequeßraj toj retal teßosokß joßqueb ajcuiß li ralal xcßajol ut eb li ri xmam.Aban lâin xban nak tîc inchßôl, tincuil âcuu chi tzßakal. Ut tâsahokß inchßôl chi cuânc âcuiqßuin saß choxa.

15

Aban lâin xban nak tîc inchßôl, tincuil âcuu chi tzßakal. Ut tâsahokß inchßôl chi cuânc âcuiqßuin saß choxa.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info