Selecção Bíblica
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

Job 17

1

Osocß cue nak nacuecßa. Ra sa nak na-el lin musikß. Lin yußam yô chi osocß. Lin julel ac yô chi oybenînc.

2

Eb li cristian li cuanqueb cuiqßuin niquineßretzßu. Junes raylal nequeßxbânu cue.

3

At Kâcuaß, caßaj cuiß lâat naru tat-âtinak chicuix. Mâ ani chic naru nabânun re. Caßaj cuiß lâat.

4

Lâat xatbânun re nak incßaß teßxtau ru li cßaßru yôquin chixcßulbal. Joßcan nak mâqßueheb chi numtâc saß inbên.

5

Li ani naxkßaxtesi li ramîg saß rukßeb li xicß nequeß-iloc re, ra teßxcßul li ralal xcßajol.

6

Xabânu raylal cue re nak chixjunileb li tenamit teßâtinak chicuix. Chanchan nequeßxchûba xnakß cuu nak niquineßxhob.

7

Yô chi môyc li xnakß cuu xban li raylal li yôquin chixcßulbal. Yal nintßaneß aj chic xban nak incßaß chic nincuy.

8

Eb li tîqueb xchßôl nequeßsach xchßôleb chirilbal li raylal yôquin chixcßulbal. Ut nequeßchal xjoskßileb saß xbêneb li incßaß useb xnaßleb.

9

Abanan li tîc xchßôl cau cuânk saß lix pâbâl ut xban nak tîc xchßôl, cauhak rib.

10

Ut lâex li yôquex chi âtinac cuiqßuin, yalomak cuißchic âtinac cui lâex nequecßoxla nak cuan ênaßleb. Abanan lâin ninnau nak mâ jun êre cuan xnaßleb.

11

Yô chi osocß lin yußam. Ut li cßaßru quincßûb ru ut li cßaßru quicuaj xbânunquil incßaß chic târûk tinbânu.

12

Lâin ninnau nak osocß yôquin, usta lâex nequeye nak tânumekß li raylal li yôquin chixcßulbal. Abanan lâin ninnau nak moco yâl ta.

13

Li cßaßru nacuoybeni lâin, aßan li câmc re nak naru tinhilânk saß li naßajej li kßojyîn ru.

14

Lâin ninye nak lix naßajeb li camenak, aßan chanchan lin yucuaß ut eb li motzoß, aßan chanchan lin naß ut eb li cuîtzßin.

15

¿Ma cuan ta biß cßaßru nacuoybeni? ¿Ma toj tâcuânk ta biß xsahil inchßôl?¿Ma tincßam ta biß chicuix li sahil chßôlej nak tincâmk? ¿Ma toxic ta biß chi hilânc cuochben saß li poks? chan laj Job.

16

¿Ma tincßam ta biß chicuix li sahil chßôlej nak tincâmk? ¿Ma toxic ta biß chi hilânc cuochben saß li poks? chan laj Job.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info