Selecção Bíblica
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

Job 15

1

Quichakßoc laj Elifaz, Temán xtenamit, ut quixye:

2

—Li ani cuan xnaßleb incßaß naâtinac joß yôcat chi âtinac lâat. Mâcßaß na-oc cuiß li cßaßru nacaye. Chanchan li ikß li yal nanumeß.

3

Li ani cuan xnaßleb incßaß naâtinac chi mâcßaß rajbal. Chi moco naxyal xcolbal rib riqßuin âtin mâcßaß na-oc cuiß.

4

Riqßuin li cßaßru nacaye incßaß chic yôcat chixxucuanquil ru li Dios ut yôcat ajcuiß chirisinquil xcuanquil li tijoc.

5

Riqßuin li cßaßru nacaye, nacßutun nak cuan âmâc. Nabal li âtin nacaye yal re xmukbal âmâusilal.

6

Moco tento ta nak lâin tinyehok nak cuan âmâc xban nak riqßuin ajcuiß lâ cuâtin nacßutun nak cuan âmâc.

7

¿Ma lâat ta biß xbên cua catyoßla chiru laj Adán? Ut, ¿ma ac cuancat ta biß lâat nak queßyîbâc eb li tzûl?

8

¿Ma nacanau ta biß cßaßru naxcßoxla li Dios? ¿Ma lâat ta biß aj êchal re li naßleb?

9

¿Ma cuan ta biß cßaßak re ru nacanau lâat ut lâo incßaß nakanau? ¿Cßaßru quicßuteß châcuu lâat ut incßaß quicßuteß chiku lâo?

10

Lâo xkatzol kib riqßuineb li chêquel cristian li cuanqueb saß kayânk. Eb aßan mas chêqueb chiru lâ yucuaß.

11

Lâat incßaß nacuulac châcuu nak naxcßojob âchßôl li Dios, chi moco nacuulac châcuu li kßunil âtin nakaye âcue.

12

¿Cßaßut nak nachal âjoskßil? Ut, ¿cßaßut nak najalanoß lâ cuilobâl xban lâ joskßil?

13

Nacatjoskßoß riqßuin li Dios ut nacaye li joß qßuial nacacuaj xyebal.

14

Mâ jun cristian tzßakal ta re ru lix yußam ut mâcßaß ta xmâc.

15

Chi moco riqßuineb li ángel li cuanqueb saß choxa naxcßojob xchßôl li Dios xban nak naxnau nak cuanqueb xpaltil.

16

¿Ma tojaß ta chic saß xbên li cristian tixcßojob xchßôl? Eb aßan mâcßaßeb xnaßleb. Nequeßxbânu li mâusilal rajlal joß nak na-uqßueß li haß.

17

Abi, at Job, li oc cue chixyebal âcue. Tinserakßi âcue li cßaßru ninnau.

18

Li cuanqueb xnaßleb queßxcßut chicuu lix yâlal li xeßxtzol riqßuineb lix xeßtônil yucuaßeb. Incßaß queßxmuk lix yâlal. Queßxye ban cue.

19

Li naßleb li xeßxqßue lix xeßtônil yucuaß moco jalan ta xeßxtzol cuiß, xban nak moco xeßcuan ta jalaneb xtenamit aran.

20

Li cristian li incßaß us xnaßleb junelic cuan saß chßaßajquilal ut incßaß najt rok lix yußam.

21

Yalak cßaßru narabi, naxucuac. Ut nak naxcßoxla nak sa saß xchßôl, nequeßcuulac laj êlkß chirelkßanquil li cßaßru reheb.

22

Aßan naxnau nak incßaß chic tâcolekß xban nak yôqueb chiroybeninquil re nak teßxcamsi.

23

Lix tibel tâcßanjelak re teßxtzaca li soßsol. Aßan naxnau nak tâosokß. Incßaß chic tâcolekß.

24

Aßan yô xxiu xban nak cuulac re xkßehil nak tixcßul li raylal. Tâchâlk li raylal saß xbên joß jun li rey xic re chi pletic.

25

Joßcan tixcßul li ani tixyal pletic riqßuin li Kâcuaß ut li ani tixnimobresi rib chiru li nimajcual Dios.

26

Xban xjoskßil naraj numtâc saß xbên li Dios.

27

Usta chanchan nim xtibel xban nak biom ut cuan chixjunil li cßaßru re,

28

tâcuulak xkßehil nak li naßajej li tâcuânk cuiß mâcßaß chic tâcanâk. Ut eb li rochoch jucßbil chic teßcanâk. Chanchanakeb li jun tûb chi mul.

29

Incßaß najt tâcuânk lix biomal ut incßaß chic tânabalokß li cßaßru re.

30

Incßaß tâcolekß chiru li câmc. Tâosokß joß nak nacßateß li pim xban li xam. Riqßuin xjoskßil li Dios tâosokß.

31

Li ani tixcßojob xchßôl riqßuin li cßaßru mâcßaß na-oc cuiß, mâcßaß ajcuiß na-oc cuiß lix kßajcâmunquil li tixcßul.

32

Tâosokß nak toj mâjißak nacuulac xkßehil lix camic. Chanchanak li rukß li cheß li nachakic ut incßaß chic naraxoß ru.

33

Chanchanak li ru li uvas li incßaß nakßanoß. Malaj ut chanchanak li ratzßum li cheß olivo li yal natßaneß.

34

Eb li incßaß useb xnaßleb incßaß teßcuânk ralal xcßajol. Tâcßatekß chixjunil li cßaßru cuan reheb xban nak yal elkßanbil.Eb aßan junes mâusilal nequeßxcßoxla. Ut moco caßaj cuiß ta nequeßxcßoxla. Nequeßxbânu ajcuiß li cßaßru nequeßxcßoxla. Junes balakßînc nequeßxbânu, chan laj Elifaz.

35

Eb aßan junes mâusilal nequeßxcßoxla. Ut moco caßaj cuiß ta nequeßxcßoxla. Nequeßxbânu ajcuiß li cßaßru nequeßxcßoxla. Junes balakßînc nequeßxbânu, chan laj Elifaz.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info