Selecção Bíblica
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

2 Samuel 4

1

Cßajoß nak quixucuac laj Is-boset, li ralal laj Saúl, nak quirabi nak quicamsîc laj Abner aran Hebrón. Ut queßxucuac ajcuiß chixjunileb li cuanqueb aran Israel.

2

Laj Is-boset li ralal laj Saúl cuanqueb cuib li cuînk nequeßcßanjelac chiru. Aßaneb li queßtaklan saß xbêneb li soldados li nequeßxic chi pletic re teßrêchani li cßaßak re ru. Li jun aj Baana xcßabaß ut li jun chic aj Recab xcßabaß. Ralaleb laj Rimón li quicuan Beerot. Aßan eb xcomoneb li ralal xcßajoleb laj Benjamín xban nak Beerot, aßan cuan saß xcuênt li cuanqueb cuiß li ralal xcßajol laj Benjamín.

3

(Eb li queßcuan Beerot junxil queßêlelic ut queßcôeb Gitaim ut aran cuanqueb toj chalen anakcuan.)

4

Quicuan jun li ralal laj Jonatán, li ralal laj Saúl. Aßan laj Mefi-boset xcßabaß. Ôb chihab cuan re nak eb li cuanqueb Jezreel queßxtakla resil nak queßcamsîc laj Jonatán ut laj Saúl. Li ixk li na-iloc re laj Mefi-boset quixkßalu ut quiêlelic. Abanan xban nak yô chixsêbanquil rib, quitßaneß li chßina al saß rukß ut quicana chi incßaß chic nabêc.

5

Laj Recab ut laj Baana, li cuib chi ralal laj Rimón, Beerot xtenamit, queßcôeb saß rochoch laj Is-boset. Queßcuulac saß li hônal nak kßaxal tik li sakße nak laj Is-boset yô chi hilânc.

6

Joßcan ajcuiß li ixk, li nacßacßalen re li oquebâl, quicube xcuara nak yô chi tzßiloc trigo. Joßcan nak laj Recab ut laj Baana li rîtzßin queßoc saß li cab ut mâ ani qui-iloc reheb.

7

Nak queßoc saß li cab, laj Is-boset yô chi cuârc saß xcuarib. Queßoc saß li naßajej li yô cuiß chi cuârc ut queßxcamsi. Queßxset lix cux ut queßxcßam lix jolom chirixeb nak côeb. Queßbêc chixjunil li kßojyîn saß li be li naxic Arabá.

8

Queßxcßam lix jolom li camenak re teßxkßaxtesi re li rey David aran Hebrón. Queßxye re laj David: —At rey, xkacßam chak chokß âcue lix jolom laj Is-boset li ralal laj Saúl, li xicß qui-iloc âcue li quixyal âcamsinquil. Abanan saß li cutan aßin li Dios quixqßue chixtojbal rix lix mâc laj Saúl joß eb ajcuiß li ralal xcßajol, chanqueb.

9

Laj David quichakßoc ut quixye reheb: —Saß xcßabaß li Kâcuaß li nimajcual Dios, li quicoloc cue chiru li raylal, lâin ninye êre:

10

—Nak cuanco aran Siclag, quicuulac cuiqßuin li cuînk chixyebal cue nak quicam laj Saúl. Saß xchßôl aßan nak châbil esil li tixye cue. Saß xchßôl aßan nak tâsahokß inchßôl chirabinquil nak camenak chic laj Saúl. Abanan lâin xintakla xchapbal ut xcamsinquil re xtojbal rix li esilal li quixye cue.

11

Joßcan ajcuiß tinbânu êre lâex xban nak kßaxal cuißchic yibru xebânu nak xex-oc saß li rochoch li cuînk aßin ut xecamsi nak yô chi cuârc. Lâin texinqßue chixtojbal êmâc joß êcßulub xcßulbal xban nak xecamsi li cuînk aßin chi mâcßaß xmâc. Tintakla êcamsinquil, chan.Ut laj David quixye reheb li queßcßanjelac chiru nak teßxcamsiheb laj Recab ut laj Baana. Queßxcamsiheb ut queßrisi li rokeb ut li rukßeb ut queßxtßuyub chixcßatk li haß li cuan aran Hebrón. Chirix aßan, queßxcßam lix jolom laj Is-boset ut queßxmuk saß li muklebâl li quimukeß cuiß laj Abner aran Hebrón.

12

Ut laj David quixye reheb li queßcßanjelac chiru nak teßxcamsiheb laj Recab ut laj Baana. Queßxcamsiheb ut queßrisi li rokeb ut li rukßeb ut queßxtßuyub chixcßatk li haß li cuan aran Hebrón. Chirix aßan, queßxcßam lix jolom laj Is-boset ut queßxmuk saß li muklebâl li quimukeß cuiß laj Abner aran Hebrón.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info