Selecção Bíblica
Viejo Testamento
Nuevo Testamento
[Sagrada Biblia] Qeqchi Bible

Génesis 16

1

Lix Sarai li rixakil laj Abram mâ jun xcocßal. Aßan cuan jun xmôs xAgar xcßabaß. Aßan chalenak chak Egipto.

2

Lix Sarai quixye re laj Abram: —Lâat nacanau nak mâ jun incßulaßal. Lâin tincuaj junak incßulaßal, aban li Kâcuaß Dios incßaß naxqßue cue. Naru tatcuânk riqßuin lin môs. Mâre tâcuânk junak âcßulaßal riqßuin ut lâin tinxoc chokß cue, chan lix Sarai. Ut laj Abram quixpâb li cßaßru quiyeheß re xban lix Sarai.

3

Nak quicßulman aßin ac lajêb chihab roquiqueb saß li tenamit Canaán. Lix Sarai quixkßaxtesi lix môs saß rukß laj Abram re nak tâcuânk riqßuin.

4

Tojoßnak laj Abram quicuan riqßuin, ut lix Agar quicana chi yaj aj ixk. Nak quixnau nak tâcuânk junak lix cßulaßal, lix Agar incßaß chic quixqßue saß xnakß ru lix Sarai. Ut lix Agar xicß chic naril aßan.

5

Lix Sarai quixye re laj Abram: —Saß âmâc lâat nak yôquin chixcßulbal li raylal aßin. Lâin xinqßue lin môs âcue ut anakcuan xicß chic ninril. Nak xnau nak tâcuânk jun lix cßulaßal yô chixnimobresinquil rib chicuu. Li Kâcuaß Dios taxak tixye ke ani cuan xmâc, ma lâat malaj lâin, chan lix Sarai.

6

Quichakßoc laj Abram ut quixye re: —Lâat nacanau nak lâ môs cuan rubel âtakl. Lâat yal âcue cßaßru tâbânu riqßuin, chan laj Abram. Cßajoß nak quijoskßoß lix Sarai saß xbên lix môs ut cßajoß nak quixchßila. Tojoßnak lix Agar quiêlelic.

7

Lix Agar yô chi bêc saß li chaki chßochß. Quicuulac cuan cuiß li yußam haß saß li be naxic saß li tenamit Shur. Ut aran quitaßeß xban lix ángel li Kâcuaß Dios.

8

Ut li ángel quiâtinac riqßuin ut quixpatzß re: —Agar, at xmôs lix Sarai, ¿bar xatchal chak? Ut, ¿bar yôcat chi xic? chan. Ut lix Agar quixye re: —Lâin yôquin chi êlelic chiru lix Sarai lin patrón, chan.

9

Lix ángel li Dios quixye re: —Sukßin cuißchic riqßuin lâ patrón. Tatcuânk saß xyâlal riqßuin ut tâpâb li cßaßru tixye âcue.

10

Teßcuânk nabal lâ cualal âcßajol. Incßaß târûk rajlanquileb xban nak numtajenak xqßuialeb lâ cualal âcßajol teßcuânk.

11

Qßue retal, lâat yaj aj ixkat. Lâ cßulaßal tâyoßlâk chßina têlom. Aj Ismael tâqßue chokß xcßabaß. Joßcan lix cßabaß tâqßue xban nak li Dios naxnau li raylal li yôcat chixcßulbal, ut aßan tatxtenkßa, chan.

12

Li ángel quixye ajcuiß re: —Laj Ismael cauhak rib joß junak joskß aj xul ut tâpletik yalak ani aj iqßuin. Xicß tâilekß xbaneb chixjunileb. Laj Ismael joß eb ajcuiß li ralal xcßajol teßxyîb lix naßaj nachß riqßuineb li rîtzßin usta eb aßan incßaß teßraj, chan li ángel.

13

Lix Agar quixye: —Lâat li Kâcuaß Dios li nacat-iloc cue, chan re li Dios. Ut quixye cuißchic, —Arin saß li chaki chßochß li Dios xcßutbesi rib chicuu ut moco xincam ta nak xcuil ru, chan.

14

Joßcan nak li yußam haß aßan quiqßueheß chokß xcßabaß “Li yoßyôquil Dios li na-iloc cue”. Li yußam haß aßin cuan saß xyi li cuib chi tenamit Cades ut Bered.

15

Nak quiyoßla li ralal laj Abram riqßuin lix Agar, laj Abram quixqßue aj Ismael chokß xcßabaß.Cuakib roßcßâl chihab cuan re laj Abram nak quiyoßla laj Ismael.

16

Cuakib roßcßâl chihab cuan re laj Abram nak quiyoßla laj Ismael.

Qeqchi Bible
Public Domain: No Info