Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

Jozuego 15

1

I był los pokolenia synów Judowych według domów ich przy granicach Edom, i przy puszczy Syn na południe od ostatecznej granicy południowej.

2

A była ich granica od południa, od koóca morza słonego, i od skały, która jest ku południowi.

3

I wychodzi ku południowi, ku pagórkowi niedźwiadkowemu, a ciągnie się aż do Syn; a idąc od południa do Kades Barny bieży aż ku Efronowi, i ciągnie się aż do Adar, obtaczając Karkaa.

4

Stamtąd idąc do Asemona idzie ku rzece Egipskiej, a idzie koniec tych granic na zachód; tać będzie granica na południu.

5

Granica zasię od wschodu słoóca jest morze słone aż do koóca Jordanu, a granica z strony północnej jest od skały morskiej, od koóca Jordanu.

6

A ciągnie się ta granica do Betaglu, i bieży od północy aż do Betaraba; a stamtąd idzie ta granica aż do kamienia Boen, syna Rubenowego.

7

Idzie także ta granica do Dabir od doliny Achor, a ku północy się udawa do Galgal, które jest przeciw górze, gdzie wstępują do Adommim, która jest na południe od rzeki, a idzie ta granica do wód Ensemes, a koóczy się u studnicy Rogiel.

8

Bieży też ta granica przez dolinę syna Hennomowego po bok Jebuzejczyka od południa, co jest Jeruzalem. Stamtąd bieży ta granica na wierzch góry, która jest przeciwko dolinie Hennom na zachód, a która jest na koócu doliny Refaimitów na północy.

9

Obtacza też ta granica od wierzchu góry aż do źródła wody Neftoa, i bieży aż do miast góry Hefron; potem się ciągnie ta granica ku Baala, które jest Karyjatyjarym.

10

Potem kołem bieży ta granica od Baala na zachód do góry Seir, a stamtąd przechodzi po bok góry Jarym od północy, która jest Cheslon, i spuszcza się do Betsemes, i przychodzi do Tamna.

11

I wychodzi ta granica po bok Akaronu na północy, a idzie kołem ta granica, aż do Sechronu, i bieży przez górę Baala; stamtąd wychodzi do Jabneel, i koóczą się te granica u morza.

12

A granica zachodnia jest przy morzu wielkiem, i przy granicach jego; tać jest granica synów Juda w okrąg podług domów ich.

13

Ale Kalebowi synowi Jefunowemu, dał Jozue dział między syny Juda, jak Pan powiedział Jozuemu, miasto Arba, ojca olbrzymów, to jest Hebron.

14

I wypędził stamtąd Kaleb trzech synów Enakowych: Sesaja, i Ahymana, i Talmaja, syny Enakowe.

15

A wyszedł stamtąd do mieszkających w Dabir, które zwano przedtem Karyjatsefer.

16

I rzekł Kaleb: Kto by dobył Karyjatsefer, a wziął je, tedy mu dam Achsę, córkę swoję, za żonę.

17

I dobył go Otonijel, syn Keneza, brata Kalebowego; i dał mu Achsę, córkę swoję, za żonę.

18

I stało się, gdy ona przyszła do niego, namawiała go, aby prosił ojca jej o pole; przetoż zsiadła z osła, i rzekł do niej Kaleb: Cóż ci?

19

A ona odpowiedziała: Daj mi błogosławieóstwo; gdyżeś mi dał ziemię suchą, przydaj mi też źródła wód. I dał jej źródła wyższe, i źródła dolne.

20

Toć jest dziedzictwo pokolenia synów Judowych według domów ich.

21

I były miasta w granicach pokolenia synów Judowych podle granicy Edom ku południowi: Kabseel, i Eder, i Jagur.

22

I Cyna, i Dymona, i Adada;

23

I Kades, i Hasor, i Jetnan;

24

I Zyf, i Telem, i Balot;

25

I Hasor Hadata, i Karyjot Chesron, toć jest Hasor;

26

Amam, i Sama, i Molada;

27

I Asorgadda, i Hessemon, i Betfalet;

28

I Hasersual, i Beersaba, i Bazotyja;

29

Baala, i Ijim, i Esem;

30

I Eltolad, i Kesyl, i Horma;

31

I Syceleg, i Medemena, i Sensenna;

32

I Lebaot, i Selim, Ain, i Remmon; wszystkich miast dwadzieścia i dziewięć, i wsi ich.

33

W równinach zaś Estaol, i Sarea, i Asena;

34

I Zanoe, i Engannim, Tepnach, i Enaim;

35

Jerymot, i Adullam, Socho, i Aseka;

36

I Saraim, i Adytaim, i Gedera, i Gederotaim, miast czternaście, i wsi ich.

37

Sanany, i Hadasa, i Mygdalgad;

38

I Delean, i Mesfa, i Jektel;

39

Lachys, i Bassekat, i Eglon;

40

I Chabbon, i Lachmas, i Chytlis;

41

I Kiederot, Bet Dagon, i Naama, i Maceda, miast szesnaście, i wsi ich.

42

Labana, i Eter, i Asan;

43

I Iftach, i Esna, i Nesyb;

44

I Ceila, i Achzyb, i Maresa, miast dziewięć, i wsi ich;

45

Akkaron, i miasteczka jego, i wioski jego;

46

Od Akkaronu aż do morza wszystko, co leży po bok Asotu, i ze wsiami ich;

47

Azot, miasteczka jego, i wsi jego; Gaza, miasteczka jego, i wsi jego, aż do potoku Egipskiego, i morze wielkie za granicą jego.

48

A na górze leżą Sam, i Jeter, i Soko;

49

I Danna, i Karyjatsenna, które jest Dabir;

50

I Anab, i Istemo, i Anim;

51

I Gosen, i Holon, i Gilo, miast jedenaście, i wsi ich;

52

Arab, i Duma, i Esaan;

53

I Janum, i Bet Tafua, i Afeka;

54

I Chumta, i Karyjat Arbe, toć jest Hebron, i Syjor, miast dziewięć, i wsi ich.

55

Maon, Karmel, i Zyf, i Juta.

56

I Jezrael, i Jukiedam, i Zanoe;

57

Kain, Gabaa, i Tamna, miast dziesięć, i wsi ich.

58

Halhul, Betsur i Giedor;

59

I Maret, i Bet Anot, i Eltekon, miast sześć, i wsi ich.

60

Karyjat Baal, które jest Karyjatyjarym, i Rabba, miasta dwa, i wsi ich.

61

A na puszczy: Bet Araba, Meddyn, i Sechacha;

62

I Nebsan, i miasto Soli, i Engaddy, miast sześć, i wsi ich.

63

Ale Jebuzejczyka, obywatela Jeruzalemskiego, nie mogli synowie Judowi wypędzić; przetoż mieszkał Jebuzejczyk z syny Juda w Jeruzalemie aż do dnia tego.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910