A A A A A
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

Mateusza 2

1

  A gdy się Jezus narodził w Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu słoóca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc:

2

  Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód słoóca, i przyjechaliśmy, abyśmy mu się pokłonili.

3

  Co gdy król Herod usłyszał, zatrwożył się, i wszystko Jeruzalem z nim.

4

  Przetoż zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzie by się miał Chrystus narodzić.

5

  A oni mu rzekli: W Betlehemie Judzkiem: bo tak napisano przez proroka:

6

  I ty Betlehemie, ziemio Judzka! żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książęty Judzkimi; albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który rządzić będzie lud mój Izraelski.

7

  Tedy Herod wezwawszy potajemnie onych mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czasie, którego się gwiazda ukazała.

8

  A posławszy je do Betlehemu, rzekł: Jechawszy, pilnie się wywiadujcie o tem dzieciątku; a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy, pokłonił mu się.

9

  Oni tedy, wysłuchawszy króla, poszli; a oto ona gwiazda, którą widzieli na wschód słoóca, prowadziła je, aż przyszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dzieciątko;

10

  A gdy ujrzeli onę gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką;

11

  I wszedłszy w dom, znaleźli dzieciątko z Maryją, matką jego, a upadłszy, pokłonili mu się, i otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary: złoto i kadzidło i myrrę.

12

  Lecz będąc upomnieni od Boga we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili się do krainy swojej.

13

  A gdy oni odeszli, oto Anioł Paóski ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: Wstawszy, weźmij to dzieciątko i matkę jego, a uciecz do Egiptu, a bądź tam, aż ci powiem; albowiem Herod będzie szukał dzieciątka, aby je zatracił.

14

  Który wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy, i uszedł do Egiptu;

15

  I był tam aż do śmierci Herodowej, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego: Z Egiptum wezwał syna mego.

16

  Tedy Herod ujrzawszy, że był oszukany od mędrców, rozgniewał się bardzo, a posławszy pobił wszystkie dziatki, które były w Betlehemie i po wszystkich granicach jego, od dwóch lat i niżej, według czasu, o którym się był pilnie wywiedział od mędrców.

17

  Tedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremijasza proroka, mówiącego:

18

  Głos w Ramie słyszany jest, lament, i płacz, i narzekanie wielkie: Rachel płacząca synów swoich nie dała się pocieszyć, przeto, że ich nie masz.

19

  A gdy umarł Herod, oto Anioł Paóski ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie,

20

  Mówiąc: Wstawszy, weźmij dzieciątko i matkę jego, a idź do ziemi Izraelskiej; albowiem pomarli ci, którzy szukali duszy dziecięcej.

21

  A on wstawszy, wziął do siebie dzieciątko i matkę jego, i przyszedł do ziemi Izraelskiej.

22

  Lecz gdy usłyszał, iż Archelaus królował w Judzkiej ziemi na miejscu Heroda, ojca swego, bał się tam iść; ale napomniany będąc od Boga we śnie, ustąpił w strony Galilejskie;

23

  I przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło co powiedziano przez proroki: Iż Nazarejczykiem nazwany będzie.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910