Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Gdansk 1881-1910

1 Kronik 8

1

A Benjamin spłodził Belę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, i Abracha trzeciego.

2

Nocha czwartego, a Rafajasza piątego.

3

A synowie Beli byli Addar i Giera i Abihud.

4

I Abisua i Noaman i Achoach.

5

I Giera i Sufam i Churam.

6

A cić są synowie Echudowi: ci są książętami narodów mieszkających w Gabaa, którzy je przenieśli do Manakat;

7

To jest Noaman, i Achija, i Giera; on je przeniósł, a spłodził Uzę, i Ahyhuda, i Sacharaima.

8

A Sacharaim spłodził dzieci w krainie Moabskiej, gdy one był odprawił, z Chusymą, i Barą, żonami swemi.

9

Spłodził tedy z Hodes, żoną swą, Jobaba, i Sebijasza, i Mezę, i Malchama.

10

I Jehusa, i Sachyjasza, i Mirmę. Cić są synowiejego, książęta domów ojcowskich.

11

A z Chysymą spłodził Abituba i Elfaala.

12

A synowie Elfaalowi: Eber, i Misaam, i Samed, który zbudował Ono, i Lod i wsi jego.

13

A Beryja i Sama byli książętami narodíw mieszkających w Ajalon; ci wygnali obywateli z Get.

14

A Achyjo, Sesak i Jerymot,

15

I Zabadyjasz, i Arad, i Hader,

16

I MIchael, i Isfa, i Jocha, synowie Berajaszowi.

17

A Zabadyjasz, i Mesullam, i Hyszki, i Heber,

18

I Ismaraj, i Islijasz, i Jobab, synowie Elfaalowi.

19

A Jakim, i Zychry, i Zabdy,

20

I Elienaj, i Selataj, i Eliel,

21

I Adajasz, i Berajasz, i Symrat, synowie Synchy.

22

A Isfan, i Eber, i Eliel,

23

I Abdon, i Zychry, i Chanan,

24

I Hananijasz, i Eleam, i Anatotyjasz,

25

I Ifdajasz, i Fanuel, synowie Sesakowi.

26

I Samseraj, i Zecharyjasz, i Atalijasz,

27

I Jaresyjasz, i Elijasz, i Zychry, synowie Jerochamowi.

28

Ci są książęta domów ojcowskich według rodzajów swych, a ci książęta mieszkali w Jeruzalemie.

29

A w Gabaonie mieszkał ojciec Gabaoóczyków, a imię żony jego było Maacha.

30

A syn jego pierworodny Abdon; po nim Sur, i Cys, i Baal, i Nadab.

31

I Giedor, i Achyjo, i Zechar.

32

Ale Michlot spłodził Symejasza; a ci także naprzeciwko braci swych mieszkali w Jeruzalemie z braćmi swymi.

33

A Ner spłodził Cysa, a Cys spłodził Saula; Saul zaś spłodził Jonatana i Melchisuego, i Abinadaba i Esbaala.

34

A syn Jonatanowy był Merybbaal, a Merybbaal spłodził Michasa.

35

A synowie Michasowi: Fiton i Melech i Tarea i Achaz.

36

A Achaz spłodził Joada, a Joada spłodził Alemeta i Asmaweta i Zymrego, a Zymry spłodził Mose;

37

A Mosa spłodził Binę; Refajasz syn jego, Elasa syn jego, Asel syn jego.

38

Ten Asel miał sześć synów, a teć imiona ich: Asrykam, Bochru, i Ismael, i Searyjasz, i Obadyjasz, i Hanan; ci wszyscy synowie Aselowi.

39

A syowie Eseka, brata jego: Ulam pierworodny jego. Jehus wtóry, i Elifelet trzeci.

40

A synowie Ulamowi byli mężowie duży, i mocno łuk ciągnący, którzy mieli wiele synów i wnuków, aż do stu i pięćdziesiąt. Ci wszyscy poszli z synów Benjaminowych.

Polish Bible Gdansk 1881-1910
Public Domain: Polish Gdansk 1881-1910