Jozuego 12

1

A oto królowie ziemi, których synowie izraelscy wytracili i których ziemię wzięli w posiadanie za Jordanem, na wschodzie, od rzeki Arnon aż do góry Hermonu oraz cały step na wschodzie:

2

Sychon, król Amorejczyków, który mieszkał w Cheszbonie, a panował od Aroer, które leży nad brzegiem rzeki Arnon, poprzez środek doliny i połowę Gileadu, aż do rzeki Jabbok, granicy Ammonitów,

3

i nad stepem aż do morza Kinneret na wschodzie, i aż do morza stepu, Morza Słonego na wschodzie w kierunku Bet-Hajjeszimot, a na południu nad ziemią pod zboczem gór Pizga

4

oraz nad obszarem, należącym do Oga, króla Baszanu, który ocalał z rodu olbrzymów, mieszkał w Asztarot i w Edrei;

5

a panował nad pasmem gór Hermon i nad Salchą, całym Baszanem aż do granic Geruszytów i Maachatytów oraz połową Gileadu, stanowiącego też granicę Sychona, króla Cheszbonu.

6

Mojżesz, sługa Pana, i synowie izraelscy wytracili ich; Mojżesz, sługa Pana, oddał ich ziemię w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa.

7

A oto królowie ziemi, których wytracił Jozue i synowie izraelscy po drugiej stronie Jordanu na zachodzie, począwszy od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do Łysej Góry, wznoszącej się w stronę Seiru. Jozue oddał ich ziemię w posiadanie plemionom izraelskim, każdemu odpowiedni dla niego dział,

8

w górach, na nizinie, na stepie, na zboczach górskich, na puszczy, w krainie południowej: ziemie Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków.

9

Król Jerycha jeden; król Aj obok Betelu jeden;

10

król Jeruzalem jeden; król Hebronu jeden;

11

król Jarmutu jeden; król Lachiszu jeden;

12

król Eglonu jeden; król Gezeru jeden;

13

król Debiru jeden; król Gederu jeden;

14

król Hormu jeden; król Aradu jeden;

15

król Libny jeden; król Adullam jeden;

16

król Makkeda jeden; król Betelu jeden;

17

król Tappuachu jeden; król Cheferu jeden;

18

król Efeku jeden; król Laszaronu jeden;

19

król Madonu jeden; król Chasoru jeden;

20

król Szimron-Meronu jeden; król Achszafu jeden;

21

król Taanachu jeden; król Megiddo jeden;

22

Król Kedeszu jeden; król Joknoamu pod Karmelem jeden;

23

Król Doru w paśmie gór Dor jeden; król Goim w Gilgal jeden;

24

król Tirsy jeden; razem trzydziestu jeden królów.