Powtórz Prawa 27

1

Mojżesz wraz ze starszymi Izraela nakazał ludowi: Przestrzegaj każdego przykazania, które ja wam dziś nadaję.

2

W tym dniu, kiedy przeprawicie się przez Jordan do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, ustawisz sobie wielkie kamienie i pobielisz je wapnem,

3

i wypiszesz na nich wszystkie słowa tego zakonu, gdy się przeprawisz, aby wejść do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci obiecał Pan, Bóg twoich ojców.

4

Gdy tedy przeprawicie się przez Jordan, ustawicie te kamienie, o których wam dziś rozkazuję, na górze Ebal, i pobielisz je wapnem.

5

Zbudujesz tam ołtarz Panu, Bogu twemu, ołtarz z kamieni. Nie podniesiesz na nie narzędzia z żelaza.

6

Z kamieni nie ciosanych zbudujesz ołtarz Panu, Bogu twemu, i złożysz na nim ofiary całopalne Panu, Bogu swemu,

7

złożysz też ofiary pojednania i będziesz tam jadł, i weselił się przed Panem, Bogiem twoim.

8

Wypiszesz na tych kamieniach wszystkie słowa tego zakonu jasno i wyraźnie.

9

Przemówił tedy Mojżesz i kapłani Lewici do całego Izraela tymi słowy: Zamilknij i słuchaj, Izraelu! W dniu dzisiejszym stałeś się ludem Pana, Boga twego.

10

Przeto słuchaj głosu Pana, Boga twego, i spełniaj jego przykazania i ustawy, które ja ci dziś nadaję.

11

W tym dniu dał Mojżesz ludowi taki rozkaz:

12

Gdy przekroczycie Jordan, to na górze Garizim staną, ażeby błogosławić ludowi: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin.

13

Na górze Ebal zaś staną, ażeby przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan i Naftali.

14

I odezwą się lewici, i będą mówić głosem donośnym do wszystkich mężów izraelskich tak:

15

Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi go w ukryciu. A cały lud odezwie się i powie: Amen.

16

Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. A cały lud powie: Amen.

17

Przeklęty, kto przesuwa granicę swego bliźniego. A cały lud powie: Amen.

18

Przeklęty, kto na drodze wprowadza w błąd ślepego. A cały lud powie: Amen.

19

Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie: Amen.

20

Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odsłonił połę płaszcza swego ojca. A cały lud powie: Amen.

21

Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie: Amen.

22

Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją siostrą, córką swego ojca lub matki. A cały lud powie: Amen.

23

Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją teściową. A cały lud powie: Amen.

24

Przeklęty, kto skrycie zabija swego bliźniego. A cały lud powie: Amen.

25

Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną. A cały lud powie: Amen.

26

Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić. A cały lud powie: Amen.