Liczb 34

1

I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:

2

Rozkaż Izraelitom i powiedz im: Gdy przyjdziecie do ziemi kanaanejskiej - a jest to ziemia, która wam przypadnie w dziedzictwie, ziemia kanaanejska w jej granicach -

3

waszym południowym krańcem będzie teren od pustyni Syn wzdłuż Edomu a wasza południowa granica ciągnąć się będzie od brzegu Morza Słonego ku wschodowi.

4

Potem wasza granica skręci na południe od Maale-Akrabim i przejdzie ku pustyni Syn, i krańce jej sięgać będą na południu do Kadesz-Barnea, stąd biec będzie dalej na Chasar-Addar, minie Asmon,

5

następnie od Asmon granica ta skręci ku Rzece Egipskiej i sięgać będzie aż do morza.

6

Granicą zachodnią zaś będzie dla was Wielkie Morze; ono będzie waszą granicą zachodnią.

7

Wasza granica północna będzie taka: Wymierzycie ją sobie od Wielkiego Morza aż do góry Hor.

8

Od góry Hor pociągniecie ją aż do miejsca, gdzie się idzie do Chamat, a krańce tej granicy sięgną do Sedad.

9

Następnie granica będzie biec do Zifron, a skończy się w Chasar-Enan. To będzie wasza granica północna.

10

Granicę wschodnią wytyczycie sobie od Chasar-Enan do Szefam;

11

następnie granica ta zejdzie od Szefam do Rybla na wschód od źródła i potem granica ta schodzić będzie w dół, i dotknie brzegu morza Kinneret od strony wschodniej;

12

potem granica ta zejdzie w dół ku Jordanowi, a krańce jej będą sięgać do Morza Słonego. W obrębie tych granic mieścić się będzie wasza ziemia.

13

I rozkazał Mojżesz synom izraelskim: To jest ziemia, którą przez los obejmiecie w dziedziczne posiadanie, a którą Pan rozkazał nadać dziewięciu i pół plemionom,

14

gdyż plemię synów Rubena według swych rodów i plemię synów Gada według swych rodów, i pół plemienia Manassesa wzięły już swoje dziedzictwo;

15

dwa i pół plemienia wzięły już swoje dziedzictwo za Jordanem naprzeciw Jerycha na wschodzie.

16

I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:

17

To są imiona mężów, którzy wam rozdzielą ziemię: Kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna,

18

dobierzecie sobie po jednym księciu z plemienia celem podziału ziemi.

19

A oto są imiona tych mężów: Z plemienia Judy Kaleb, syn Jefunnego;

20

z plemienia Symeona Szemuel, syn Ammihuda;

21

z plemienia Beniamina Elidad, syn Kislona;

22

z plemienia synów Dana książę Bukki, syn Jogliego;

23

z synów Józefa, z plemienia synów Manassesa książę Channiel, syn Efoda;

24

z plemienia synów Efraima książę Kemuel, syn Sziftana;

25

z plemienia synów Zebulona książę Elisafan, syn Parnacha;

26

z plemienia synów Issachara książę Paltiel, syn Azzana;

27

z plemienia synów Asera książę Achihud, syn Szelomiego,

28

z plemienia synów Naftaliego książę Pedahel, syn Ammihuda.

29

To są ci, których Pan wyznaczył, aby przekazali synom izraelskim dziedzictwo w ziemi kanaanejskiej.