Liczb 33

1

Oto postoje synów izraelskich, którzy wyszli z ziemi egipskiej w swoich zastępach, pod wodzą Mojżesza i Aarona.

2

Na rozkaz Pana Mojżesz spisał miejsca ich wymarszu w pochód; to zaś są ich postoje według miejsc ich wymarszów.

3

Wyruszyli z Ramses w pierwszym miesiącu piętnastego dnia pierwszego miesiąca. Nazajutrz po święcie Paschy synowie izraelscy wyszli z ręką podniesioną na oczach wszystkich Egipcjan,

4

podczas gdy Egipcjanie grzebali wszystkich pierworodnych pobitych przez Pana wśród nich; także na ich bogach dokonał Pan sądu.

5

Wyruszyli więc synowie izraelscy z Ramses i rozłożyli się obozem w Sukkot.

6

Potem wyruszyli z Sukkot i rozłożyli się obozem w Etam, które leży na skaju pustyni.

7

Potem wyruszyli z Etam, skierowali się w stronę Pi-Hachirot, które leży naprzeciw Baal-Sefon i rozłożyli się obozem przed Migdol.

8

Potem wyruszyli z Pi-Hachirot, przeprawili się przez środek morza na pustynię, szli trzy dni przez pustynię Etam i rozłożyli się obozem w Mara.

9

Potem wyruszyli z Mara i porzyszli do Elim. W Elim było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm; i rozłożyli się tam obozem.

10

Potem wyruszyli z Elim i rozłożyli się obozem nad Morzem Czerwonym.

11

Potem wyruszyli znad Morza Czrwonego i rozłożyli się obozem na pustyni Syn.

12

Potem wyruszyli z pustyni Syn i rozłożyli się obozem w Dofka.

13

Potem wyruszyli z Dofka i rozłożyli się obozem w Alusz.

14

Potem wyruszyli z Alusz i rozłożyli się obozem w Refidim; lecz lud nie miał tam wody do picia.

15

Potem wyruszyli z Refidim i rozłożyli się obozem na pustyni Synaj.

16

Potem wyruszyli z pustyni Synaj i rozłożyli się obozem w Kibrot-Hattaawa.

17

Potem wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozłożyli się obozem w Chaserot.

18

Potem wyruszyli z Chaserot i rozłożyli się obozem w Ritma.

19

Potem wyruszyli z Ritma i rozłożyli się obozem w Rimmon-Peres.

20

Potem wyruszyli z Rimmon-Peres i rozłożyli się obozem w Libna.

21

Potem wyruszyli z Libna i rozłożyli się obozem w Rissa.

22

Potem wyruszyli z Rissa i rozłożyli się obozem w Kehelata.

23

Potem wyruszyli z Kehelata i rozłożyli się obozem pod górą Szefer.

24

Potem wyruszyli spod góry Szefer i rozłożyli się obozem w Charada.

25

Potem wyruszyli z Charada i rozłożyli się obozem w Makkelot.

26

Potem wyruszyli z Makkelot i rozłożyli się obozem w Tachat.

27

Potem wyruszyli z Tachat i rozłożyli się obozem w Terach.

28

Potem wyruszyli z Terach i rozłożyli się obozem w Mitka.

29

Potem wyruszyli z Mitka i rozłożyli się obozem w Chaszmona.

30

Potem wyruszyli z Chaszmona i rozłożyli się obozem w Moserot.

31

Potem wyruszyli z Moserot i rozłożyli się obozem w Bene-Jaakan.

32

Potem wyruszyli z Bene-Jaakan i rozłożyli się obozem w Chor-Haggidgad.

33

Potem wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozłożyli się obozem w Jotbata,

34

potem wyruszyli z Jotbata i rozłożyli się obozem w Abrona.

35

Potem wyruszyli z Abrona i rozłożyli się obozem w Esjon-Geber.

36

Potem wyruszyli z Esjon-Geber i rozłożyli się obozem na pustyni Syn, to jest w Kadesz.

37

Potem wyruszyli z Kadesz i rozłożyli się obozem pod górą Hor, na skraju ziemi edomskiej.

38

Na rozkaz Pana wstąpił Aaron, kapłan, na górę Hor i umarł tam w czterdziestym roku po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej pierwszego dnia piątego miesiąca.

39

A Aaron liczył sto dwadzieścia trzy lata, gdy umarł na górze Hor.

40

Wtedy usłyszał Kananejczyk, król Aradu, który mieszkał w Negebie w ziemi kanaanejskiej, że nadciągają synowie izraelscy.

41

Następnie wyruszyli spod góry Hor i rozłożyli się obozem w Salmona.

42

Potem wyruszyli z Salmona i rozłożyli się obozem w Punon.

43

Potem wyruszyli z Punon i rozłożyli się obozem w Obot.

44

Potem wyruszyli z Obot i rozłożyli się obozem w Ijje-Haabarim na granicy Moabu.

45

Potem wyruszyli z Ijjim i rozłożyli się obozem w Dibon-Gad.

46

Potem wyruszyli z Dibon-Gad i rozłożyli się obozem w Almon-Diblataim.

47

Potem wyruszyli z Almon-Diblataim i rozłożyli się obozem w górach Abarim naprzeciw Nebo.

48

Potem wyruszyli z gór Abarim i rozłożyli się obozem na stepach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha.

49

I rozłożyli się obozem nad Jordanem od Bet-Hajjeszimot do Abel-Haszszittim na stepach Moabu.

50

Na stepach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha, przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:

51

Przemów do synów izraelskich i powiedz im: Gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi kanaanejskiej,

52

to wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie podobizny ich bogów, zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach.

53

Potem obejmiecie tę ziemię w posiadanie i zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię, abyście ją wzięli w dziedziczne posiadanie.

54

A weźmiecie tę ziemię w dziedziczne posiadanie przez los, według rodzin waszych; liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo, i co komu przypadnie przez los, to będzie jego; według plemion waszych ojców otrzymacie dziedzictwo.

55

Ale jeżeli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu i jak kolce w waszych bokach. Będą was uciskać w ziemi, na której się osiedlicie.

56

Wtedy uczynię wam to, co im zamyślałem uczynić.