Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Liczb 1

1

Pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z ziemi egipskiej przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Zgromadzenia tymi słowy:

2

Zróbcie spis całego zboru synów izraelskich według ich szczepów i rodów, spis imienny wszystkich mężczyzn, głowa po głowie,

3

wszystkich, którzy w Izraelu są zdatni do służby wojskowej od dwudziestego roku życia wzwyż, spiszcie według ich zastępów ty i Aaron,

4

a z wami będzie po jednym mężu z każdego plemienia. Będą oni naczelnikami rodów.

5

A te są imiona mężów, którzy staną z wami: z Rubena Elisur, syn Szedeura;

6

z Symeona Szelumiel, syn Suriszaddaja;

7

z Judy Nachszon, syn Amminadaba;

8

z Issachara Netanael, syn Suara;

9

z Zebulona Eliab, syn Chelona;

10

co się tyczy synów Józefa, to z Efraima Eliszama, syn Ammihuda, z Manassesa Gamliel, syn Pedasura;

11

z Beniamina Abidan, syn Gideoniego;

12

z Dana Achiezer, syn Ammiszaddaja;

13

z Aszera Pagiel, syn Ochrana;

14

z Gada Eliasaf, syn Deuela;

15

z Naftaliego Achira, syn Enana.

16

Ci są powołani przez zbór na książąt rodów ojcowskich, na dowódców tysięcznych oddziałów izraelskich.

17

A Mojżesz i Aaron sprowadzili tych mężów, wyznaczonych imiennie,

18

i pierwszego dnia drugiego miesiąca zgromadzili cały zbór, a oni podawali swoje pochodzenie, zapisując się imiennie według swoich szczepów i rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, głowa po głowie,

19

jak Pan nakazał Mojżeszowi; a tak dokonał ich przeglądu na pustyni Synaj.

20

Było zaś synów Rubena, pierworodnego Izraela, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

21

spisanych z plemienia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięćset;

22

synów Symeona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów policzonych głowa po głowie, według liczby imion, wszystkich mężczyzn od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

23

spisanych z plemienia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta;

24

synów Gada, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

25

spisanych z plemienia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt;

26

synów Judy, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

27

spisanych z plemienia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset;

28

synów Issachara, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

29

spisanych z plemienia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta;

30

synów Zebulona, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

31

spisanych z plemienia Zebulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta;

32

synów Józefa, mianowicie synów Efraima, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

33

spisanych z plemienia Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset;

34

synów Manassesa, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

35

spisanych z plemienia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwieście;

36

synów Beniamina, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

37

spisanych z plemienia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterysta;

38

synów Dana, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

39

spisanych z plemienia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset;

40

synów Asera, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

41

spisanych z plemienia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięćset;

42

synów Naftaliego, w ich rodowodach, według szczepów i rodów, według liczby imion, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej,

43

spisanych z plemienia Naftaliego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.

44

To są spisani, których przeglądu dokonał Mojżesz i Aaron, i książęta izraelscy w liczbie dwunastu mężów, po jednym mężu z każdego rodu.

45

A było wszystkich spisanych synów izraelskich, według ich rodów, od dwudziestego roku życia wzwyż, wszystkich zdatnych do służby wojskowej w Izraelu,

46

było tych wszystkich spisanych sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.

47

Lecz Lewici, według pochodzenia swego rodu, nie zostali wraz z nimi spisani.

48

I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:

49

Zaiste, nie obejmuj spisem plemienia Lewiego i nie wliczaj ich do innych Izraelitów,

50

lecz wyznacz Lewitów do służby w Przybytku Świadectwa i zleć im staranie o wszystkie jego sprzęty i wszystko, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty, oni też będą go obsługiwali i wokoło przybytku mieszkali.

51

A kiedy przybytek ma być przeniesiony gdzie indziej, niech go rozbiorą Lewici, w czasie obozowania zaś przybytek ustawią Lewici. Obcy, który się zbliży do niego, poniesie śmierć.

52

Synowie izraelscy obozować będą, każdy w swoim obozie i każdy przy swoim sztandarze, według swoich zastępów.

53

Lewici zaś będą obozować wokół Przybytku Świadectwa, aby nie spadł gniew na zbór synów izraelskich; Lewici będą więc pełnić straż przy Przybytku Świadectwa.

54

Synowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak Pan nakazał uczynić Mojżeszowi.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975