Wyjścia 35

1

Mojżesz zgromadził cały zbór synów izraelskich i rzekł do nich: Oto, co Pan nakazał czynić.

2

Przez sześć dni wykonywać się będzie pracę, a w dniu siódmym będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana; każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć.

3

Nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu.

4

Tedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: Oto sprawa, którą nakazał Pan:

5

Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją, jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro i miedź;

6

fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior i sierść kozią,

7

skóry baranie barwione na czerwono, skóry borsucze, drzewo akacjowe,

8

oliwę do świecznika, wonności do oleju namaszczania i do wonnego kadzidła,

9

kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy naramiennika i napierśnika.

10

Wszyscy zaś, którzy są wprawieni w rzemiośle wśród was, niech przyjdą i zrobią wszystko, co Pan rozkazał:

11

przybytek, jego namiot i przykrycie, zapinki, deski, rygle, słupy i podstawy,

12

skrzynię i jej drążki, wieko, okrywającą zasłonę,

13

stół i jego drążki, wszystkie jego przybory, chleb pokładny,

14

świecznik do oświetlania i wszystkie jego przybory, jego lampy i oliwę do oświetlania,

15

ołtarz do kadzenia i jego drążki, olej do namaszczania, wonne kadzidło, i zasłonę u wejścia do przybytku,

16

ołtarz całopalenia i należącą do niego kratę miedzianą, jego drążki i wszystkie jego przybory, kadź i jej podstawę,

17

zasłony dziedzińca, jego słupy i podstawy, zasłonę na bramę dziedzińca,

18

paliki przybytku i paliki dziedzińca z ich sznurami,

19

szaty haftowane do służby w świętym przybytku, święte szaty dla Aarona jako kapłana i szaty synów do pełnienia służby kapłańskiej.

20

I odszedł cały zbór synów izraelskich sprzed oblicza Mojżesza.

21

Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce, i każdy, kogo duch pobudził, i przynosili dar ofiarny Panu na wykonanie Namiotu Zgromadzenia i na wszelką służbę w nim, i na święte szaty.

22

Przychodzili zarówno mężczyźni, jak kobiety, i przynosili wszyscy, którzy byli ochotnego serca, obrączki i kolczyki, i pierścienie, i naszyjniki, wszelkie przedmioty złote, i każdy składał dar ofiarny ze złota Panu.

23

Każdy też, kto posiadał fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior, sierść kozią, skóry baranie na czerwono barwione, skóry borsucze, przynosił je.

24

Ktokolwiek zaś ofiarował dar ofiarny ze srebra lub z miedzi, składał to w darze ofiarnym dla Pana; każdy też, kto posiadał drzewo akacjowe, przynosił je na wykonanie różnych prac.

25

Wszystkie kobiety biegłe przędły własnoręcznie i przynosiły przędziwo: fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony i bisior.

26

Wszystkie też kobiety, które pobudziło serce, przędły umiejętnie kozią sierść.

27

Książęta zaś przynosili kamienie onyksowe i drogie kamienie na naramiennik i na napierśnik,

28

wonności i oliwę do oświetlania i do oleju na namaszczenie, i do wonnego kadzidła.

29

Każdy mężczyzna i każda kobieta z Izraela, których pobudziło serce, składali się na wszelkie dzieło, jakie Pan nakazał Mojżeszowi wykonać, i przynosili dobrowolne dary dla Pana.

30

I rzekł Mojżesz do synów izraelskich: Oto Pan powołał imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura, z plemienia Judy,

31

i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem i wszechstronną zręcznością w rzemiośle,

32

pomysłowością w wyrobach ze złota, ze srebra i miedzi,

33

w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie.

34

Dał też zdolność nauczania, jemu i Oholiabowi, synowi Achisamacha, z plemienia Dan;

35

napełnił ich umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślniczych, rzeźbiarskich i hafciarskich w fioletowej i czerwonej purpurze, w karmazynie dwakroć barwionym, w bisiorze i w tkaninie, sporządzania wszelkich rzeczy i obmyślania wszelkich wzorów.