Psalmy 148

1

Alleluja.Chwalcie Pana z niebios, Chwalcie go na wysokościach!

2

Chwalcie go, wszyscy aniołowie jego, Chwalcie go, wszystkie zastępy jego!

3

Chwalcie go, słońce i księżycu, Chwalcie go, gwiazdy świecące!

4

Chwalcie go, najwyższe niebiosa I wody nad niebiosami!

5

Niech chwalą imię Pańskie, Bo On rozkazał i zostały stworzone!

6

Ustanowił je na wieki wieczne, Ustalił porządek, który nie minie.

7

Chwalcie Pana z ziemi, Potwory morskie i wszystkie głębiny!

8

Ogniu i gradzie, śniegu i dymie, Wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz!

9

Góry i wszystkie pagórki, Drzewa owocowe i wszystkie cedry!

10

Zwierzęta i wszystko bydło, Płazy i ptactwo skrzydlate!

11

Królowie ziemscy i wszystkie narody, Książęta i wszyscy sędziowie ziemi!

12

Młodzieńcy, a także dziewice, Starcy razem z dziećmi.

13

Niech chwalą imię Pana, Bo samo jego imię jest wzniosłe, Chwała jego jest nad ziemią i niebem!

14

Pomnożył moc ludu swego. Chwała wszystkim wiernym jego - Synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja.