Psalmy 146

1

Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana!

2

Chwalić będę Pana, pókim żyw, Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę.

3

Nie pokładajcie ufności w książętach Ani w człowieku, który nie może pomóc!

4

Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego.

5

Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego.

6

On uczynił niebo i ziemię, Morze i wszystko, co w nim jest, Dochowuje wierności na wieki.

7

Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, Daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów.

8

Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych.

9

Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga,Lecz drogę bezbożnych zatraca.

10

Pan jest królem na wieki, Jest Bogiem twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja.