Psalmy 118

1

Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!

2

Niech powie Izrael: Tak, łaska jego trwa na wieki!

3

Niech powie dom Aarona: Tak, łaska jego trwa na wieki!

4

Niech mówią ci, którzy się boją Pana: Tak, łaska jego trwa na wieki!

5

Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził.

6

Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek?

7

Pan jest ze mną jako pomocnik mój, Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich.

8

Lepiej ufać Panu, Niż polegać na ludziach.

9

Lepiej ufać Panu, Niż polegać na możnych.

10

Wszystkie narody otoczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana

11

Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana.

12

Opadły mnie jak pszczoły, Zgasły jak ogień z cierni, Bo wytępiłem je w imię Pana.

13

Potrącili mnie, uderzyli, bym upadł, Ale Pan wspomógł mnie.

14

Pan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim.

15

Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica Pana odnosi zwycięstwo,

16

Prawica Pana podniesiona, Prawica Pana odnosi zwycięstwo.

17

Nie umrę, ale będę żyłI opowiadać będę dzieła Pana.

18

Pan ukarał mnie surowo, Ale nie wydał mnie na śmierć.

19

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, A wejdę w nie i złożę dzięki Panu!

20

Oto jest brama Pana, Którą wejdę sprawiedliwi.

21

Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał I stałeś się zbawieniem moim.

22

Kamień, który odrzucili budowniczowie, Stał się kamieniem węgielnym.

23

Przez Pana się to stałoI to jest cudowne w oczach naszych.

24

Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim.

25

O Panie, racz zbawić, O Panie, racz poszczęścić!

26

Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy wam z domu Pańskiego.

27

Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami Aż do narożników ołtarza!

28

Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę; Boże mój, będę cię wywyższał.

29

Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!