Nehemiasza 10

1

W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, którą po opieczętowaniu podpisują nasi książęta, Lewici i kapłani.

2

Na opieczętowanym piśmie są podpisani: namiestnik Nehemiasz, syn Chakaliasza i Sedekiasz,

3

Serajasz, Azariasz, Jeremiasz,

4

Paszchur, Amariasz, Malkiasz,

5

Chattusz, Szebeniasz, Malluk,

6

Charim, Meremot, Obadiasz,

7

Daniel, Ginneton, Baruch,

8

Meszullam, Abiasz, Mijjamin,

9

Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz; to są kapłani.

10

A Lewici to: Jeszua, syn Azaniasza, Binnuj, z synów Chenadada, Kadmiel,

11

i bracia ich: Szebaniasz, Hodiasz, Kelita, Pelajasz, Chanam,

12

Micha, Rechob, Chaszabiasz,

13

Zakkur, Szerebiasz, Szebaniasz,

14

Hodiasz, Bani, Beninu.

15

A naczelnicy ludu to: Pareosz, Pachat-Moab, Elam, Zattu, Bani,

16

Bunni, Azgad, Bebaj,

17

Adoniasz, Bigwaj, Adin,

18

Ater, Hiskiasz, Azzur,

19

Hodiasz, Chaszum, Besaj,

20

Charif, Anatot, Nebaj,

21

Magpiasz, Meszullam, Chezir,

22

Meszezabel, Sadok, Jaddua,

23

Pelatiasz, Chanan, Anajasz,

24

Hoszea, Chananiasz, Chaszszub,

25

Hallochesz, Pilcha, Szobek,

26

Rechum, Chaszabna, Maazejasz,

27

Achiasz, Chanan, Anan,

28

Malluk, Charam, Baana.

29

A reszta ludu, kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątynni oraz wszyscy, którzy się odłączyli od obcej ludności, a przyłączyli do Zakonu Bożego, ich żony, synowie i córki, wszyscy, którzy mają dostateczne zrozumienie,

30

przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników, pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według Zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, jego prawa i przepisy,

31

że nie będziemy wydawali naszych córek za mąż za pogan tej ziemi ani córek ich nie będziemy brali na żony dla naszych synów.

32

A jeśli poganie tej ziemi będą wystawiali na sprzedaż towary, i różnorodne zboże w dzień sabatu, nie będziemy go od nich kupować w sabat lub w dzień święta; zrzekniemy się także plonów w każdym siódmym roku oraz długu od każdego dłużnika.

33

Nakładamy także na siebie zobowiązanie, że rocznie będziemy dawać jedną trzecią sykla na służbę Bożą w domu Bożym;

34

na chleby pokładne, na stałe ofiary z pokarmów, na stałe ofiary całopalne, na ofiary sabatowe, ofiary w dniu nowiu i w święta uroczyste, i na święta ucztowania, na ofiary przebłagalne za Izraela i na wszelkie roboty w świątyni naszego Boga.

35

Następnie rozstrzygnęliśmy losem, my, kapłani, Lewici i lud, sprawę dostawy drewna: ma się je sprowadzać do domu naszego Boga rok w rok według naszych rodów w określonych terminach, aby utrzymać ogień na ołtarzu Pana, Boga naszego, zgodnie z przepisem zakonu.

36

Ma się też sprowadzać do świątyni Pana rok w rok pierwociny naszej ziemi i pierwociny owocu każdego drzewa,

37

i pierworodnych z naszych synów oraz pierworodne z naszego bydła, zgodnie z przepisem Zakonu: pierworodne z naszej rogacizny i z naszych owiec będziemy sprowadzać do domu naszego Boga dla kapłanów pełniących służbę w domu naszego Boga.

38

Także najprzedniejsze nasze ciasta i nasze dostawy, najprzedniejszy owoc każdego drzewa i moszcz, i oliwę będziemy sprowadzać dla kapłanów do składnic domu naszego Boga, a dziesięcinę z plonów naszej ziemi dla Lewitów, a są to Lewici, którzy ściągają dziesięcinę we wszystkich miejscowościach, gdzie uprawiamy pola.

39

A podczas ściągania dziesięciny przez Lewitów kapłan z rodu Aaronowego będzie z Lewitami. Dziesięcinę z tej dziesięciny sprowadzą Lewici do domu naszego Boga, do składnic skarbca domu Bożego.

40

Gdyż do tych składnic synowie izraelscy i Lewici mają sprowadzać swoje dostawy ze zboża, z moszczu i oliwy. Tam też znajdują się przybory świątynne i pełniący służbę kapłani, odźwierni i śpiewacy. Nie zaniedbamy domu naszego Boga!