Ezdrasza 2

1

A to są mieszkańcy okręgu Judei, dawni jeńcy, których uprowadził do Babilonii Nebukadnesar, król babiloński. Powrócili oni do Jeruzalemu i Judei, każdy do swojego miasta,

2

a przybyli z Zerubabelem, Jeszuą, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Mardochajaszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajaszem, Rechumem i Baaną, w następującej liczbie mężów ludu izraelskiego:

3

z synów Pareosza dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch;

4

z synów Szefatiasza trzystu siedemdziesięciu dwóch;

5

z synów Aracha siedmiuset siedemdziesięciu pięciu;

6

z synów Pachat-Moaba, mianowicie synów Jeszuy i Joaba, dwa tysiące ośmiuset dwunastu;

7

z synów Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;

8

z synów Zattua dziewięciuset czterdziestu pięciu;

9

z synów Zakkaja siedmiuset sześćdziesięciu;

10

z synów Baniego sześciuset czterdziestu dwóch;

11

z synów Bebaja sześciuset dwudziestu trzech;

12

z synów Azgada tysiąc dwustu dwudziestu dwóch;

13

z synów Adonikama sześciuset sześćdziesięciu sześciu;

14

z synów Bigwaja dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu;

15

z synów Adina czterystu pięćdziesięciu czterech;

16

z synów Atera z rodziny Hiskiasza dziewięćdziesięciu ośmiu;

17

z synów Besaja trzystu dwudziestu trzech;

18

z synów Charifa stu dwunastu;

19

z synów Chaszuma dwustu dwudziestu trzech;

20

z synów Gibbara dziewięćdziesięciu pięciu;

21

z Betlejemu stu dwudziestu trzech;

22

mężów z Netofy pięćdziesięciu sześciu;

23

mężów z Anatot stu dwudziestu ośmiu;

24

z synów Azmaweta czterdziestu dwóch;

25

mężów z Kiriat-Jearim, z Kefiry i z Beerot siedmiuset czterdziestu trzech;

26

mężów z Ramy i Geby sześciuset dwudziestu jeden;

27

mężów z Michmas stu dwudziestu dwóch;

28

mężów z Betelu i z Ai dwustu dwudziestu trzech;

29

z synów Nebo pięćdziesięciu dwóch;

30

z synów Magbisza stu pięćdziesięciu sześciu;

31

z synów Elama, tego drugiego, tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;

32

z synów Charima trzystu dwudziestu;

33

z synów Loda, Chadida i Onoi siedmiuset dwudziestu pięciu;

34

mężów z Jerycha trzystu czterdziestu pięciu;

35

z synów Senai trzy tysiące sześciuset trzydziestu;

36

kapłanów z synów Jedajasza, synów Jeszuy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech;

37

z synów Immera tysiąc pięćdziesięciu dwóch;

38

z synów Paszchura tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;

39

z synów Charima tysiąc siedemnastu.

40

Lewitów z synów Jeszuy, a z rodzin Kadmiela, Binnuja i Hodawiasza siedemdziesięciu czterech;

41

śpiewaków z rodu Asafa stu dwudziestu ośmiu.

42

Odźwiernych: z rodu Szalluma, Atera, Talmona, Akkuba, Chatity, Szobajasza, wszystkich stu trzydziestu dziewięciu.

43

Sług świątynnych z synów Sichy, z synów Chasufy, z synów Tabbaota,

44

z synów Kerosa, z synów Siahy, z synów Padona,

45

z synów Lebany, z synów Chagaby, z synów Akkuba,

46

z synów Chagaba, z synów Szalmajasza, z synów Chanana,

47

z synów Giddela, z synów Gachara, z synów Reajasza,

48

z synów Resina, z synów Nekody, z synów Gazzama,

49

z synów Uzzy, z synów Paseacha, z synów Besaja,

50

z synów Asny, z synów Meunijczyków, z synów Nefisyjczyków,

51

z synów Bakbuka, z synów Chakufy, z synów Charchura,

52

z synów Basluta, z synów Mechidy, z synów Charszy,

53

z synów Barkosa, z synów Sisery, z synów Temacha,

54

z synów Nesjacha, z synów Chatify;

55

dalej: potomkowie niewolników Salomona, z synów Sotaja, z synów Hassofereta, z synów Perudy,

56

z synów Jaali, z synów Darkona, z synów Giddela,

57

z synów Szefatiasza, z synów Chattila, z synów Pokereta-Hassebaima, z synów Amiego,

58

wszystkich sług świątynnych i potomków niewolników Salomona było trzystu dziewięćdziesięciu dwóch.

59

A to są dawni jeńcy z Tel-Melach, z Tel-Charsza, z Kerub, z Addan i z Immer, którzy nie mogli podać swojego rodowodu i pochodzenia i dowieść, że się wywodzą z Izraela:

60

z synów Delajasza, z synów Tobiasza i z synów Nekody sześciuset pięćdziesięciu dwóch mężów.

61

Również należący do rodów kapłańskich synowie Chobajjasza, synowie Hakkosa i synowie Barzillaja, który pojął za żonę jedną z córek Barzillaja z Gilead i nazwał się jego imieniem,

62

ci poszukiwali, czy są ujęci w spisie rodowodów, lecz tam się nie znaleźli, zostali więc jako nieczyści usunięci od sprawowania kapłaństwa.

63

A namiestnik zakazał im jadać z pokarmów poświęconych, aż się pojawi kapłan przeznaczony do rzucania losów.

64

Całe to zgromadzenie liczyło razem czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób,

65

nie licząc ich niewolników i niewolnic; tych było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem. Mieli oni także dwieście śpiewaków i śpiewaczek.

66

Ich koni było siedemset trzydzieści sześć, mułów dwieście czterdzieści pięć.

67

Wielbłądów czterysta trzydzieści pięć, osłów sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.

68

A niektórzy z naczelników rodów, doszedłszy do domu Pańskiego w Jeruzalemie, złożyli dla domu Bożego dobrowolne dary, aby można go było postawić na dawnym jego miejscu.

69

Według swojej możności dali na fundusz odbudowy sześćdziesiąt jeden tysięcy drachm w złocie, pięć tysięcy min w srebrze i sto szat kapłańskich.

70

Kapłani, Lewici i część ludu zamieszkali w Jeruzalemie, śpiewacy zaś, odźwierni i słudzy świątyni w swoich miastach; również wszyscy pozostali Izraelici w swoich miastach.