Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

1 Kronik 8

1

Beniamin zrodził jako pierworodnego Belę, jako drugiego Aszbela, trzeciego Achracha,

2

czwartego Nochę, piątego Rafę.

3

Synami Beli byli: Addar, Gera, Abihud,

4

Abiszua, Naaman, Achoach,

5

Gera, Szefufan i Churam.

6

A oto synowie Ehuda - byli zaś oni naczelnikami ojcowskich rodów wśród mieszkańców Gedy, a zostali uprowadzeni do niewoli do Manachat -

7

Naaman, Achiasz i Gera. Ten uprowadził ich do niewoli. Zrodził on Uzzę i Achichuda.

8

Szacharaima zaś zrodził na Polu Moabskim, odprawiwszy swoje żony Chuszim i Baarę,

9

zrodził ze swojej żony Chodeszy Jobaba, Sibiasza, Meszę i Malkama,

10

Jeusa, Sakiasza i Mirmę. To są jego synowie, naczelnicy rodów.

11

Ze swojej żony Chuszim zrodził Abituba i Elpaala.

12

Synami Elpaala byli: Eber, Miszeam i Szemed. Ten założył Ono i Lod z jego miasteczkami;

13

dalej Beria i Szama; byli oni naczelnikami rodów u mieszkańców Ajjalon, którzy wypędzili mieszkańców Gat;

14

Achio zaś, Szaszak, Jeremot,

15

Zebadiasz, Arad, Eder,

16

Michael, Jiszpa i Jocha byli synami Berii,

17

a Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber,

18

Jiszmeraj, Jizlia i Jobab byli synami Elpaala.

19

Jakim, Zikri, Zabdi,

20

Elioenaj, Silletaj, Eliel,

21

Adajasz, Berajasz i Szimrat byli synami Szimejego.

22

Jiszpan, Eber, Eliel,

23

Abdon, Zikri, Chanan,

24

Chananiasz, Elam, Antotiasz,

25

Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka.

26

Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz,

27

Jaareszjasz, Eliasz i Zikri byli synami Jerochama.

28

Ci byli naczelnikami rodów, głowami swoich rodzin; mieszkali oni w Jeruzalemie.

29

W Gibeonie mieszkał Jeiel, ojciec Gibeona, a jego żona miała na imię Maaka.

30

Jego pierworodnym synem był Abdon, następnymi zaś Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab,

31

Gedor, Achio, Zeker i Miklot.

32

Miklot zrodził Szimeę: Także oni mieszkali naprzeciw swoich współplemieńców w Jeruzalemie wraz ze swoimi współplemieńcami.

33

Ner zrodził Kisza, Kisz zaś Saula, a Saul zrodził Jonatana, Malkiszuę, Abinadaba i Eszbaala.

34

Synem Jonatana był Meribbaal, Meribbaal zaś zrodził Michę.

35

Synami Michy byli Piton, Melek, Taarea i Achaz.

36

Achaz zrodził Jehoaddę, Jehoadda zrodził Alemeta, Azmaweta i Zimriego, Zimri zaś zrodził Mosę.

37

Mosa zrodził Bineę, jego synem był Rafa, jego synem Elasa, a jego synem Asel.

38

Asel miał sześciu synów, którzy mieli imiona: Azrikam, Bokru, Ismael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela.

39

Synami jego brata Eszeka byli: pierworodny Ulam, drugi Jeusz, a trzeci Elipelet.

40

Synowie Ulama to rycerze waleczni, łucznicy. Mieli oni wielu synów i wnuków, mianowicie stu pięćdziesięciu. Wszystko to byli Beniaminici.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975