1 Kronik 5

1

Synami Rubena, pierworodnego Izraela - gdyż on był pierworodnym, lecz ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego prawo pierworodztwa zostało nadane synom Józefa, syna Izraela, lecz bez wciągania tego pierworodztwa do rodowodu,

2

gdyż Juda był najpotężniejszym w gronie swoich braci i od niego wywodził się panujący, chociaż prawo pierworodztwa należało do Józefa -

3

otóż - synami Rubena, pierworodnego Izraela, byli Henoch, Pallu, Chesron i Karmi.

4

Synem Joela był Szemajasz, synem Szemajasza Gog, synem Goga Szimei,

5

synem Szimejego Micha, synem Michy Reajasz, synem Reajasza Baal,

6

synem Baala Beera, którego uprowadził do niewoli Tiglat-Pileser, król asyryjski. On był księciem Rubenitów.

7

Jego braćmi, według rodów wciągniętych do rodowodów, byli jako pierwszy Jeiel, potem Zachariasz,

8

potem Bela, syn Azeza, syna Szemy, wnuka Joela. On mieszkał w Aroer aż po Nebo i Baal-Meon,

9

i dalej na wschód aż dotąd, gdzie się wchodzi na pustynię z tej strony rzeki Eufratu, gdyż trzody ich były liczne w krainie Gilead.

10

W czasach Saula wojowali z Hagryjczykami, a gdy ci z ich ręki padli, zamieszkali w ich namiotach w całej wschodniej części Gileadu.

11

Synowie Gada mieszkali naprzeciw nich w ziemi Baszan aż do Salecha.

12

Na czele stał Joel, drugim był Szafam, potem Jaanai i Szafat w Baszanie.

13

Ich braćmi według rodów ojcowskich byli Michael, Meszullam, Szeba, Joraj, Jaakan, Zija i Eber, tych siedmiu.

14

A ci byli synami Abichaila, syna Chura, syna Jeroacha, syna Gileada, syna Michaela, syna Jesziszaja, syna Jachdoa, syna Buza.

15

Achi, syn Abdiela, syna Guniego, był głową ich rodu.

16

Mieszkali oni w Gileadzie, w Baszanie i w podległych im okręgach oraz na wszystkich pastwiskach Sirionu aż do ich krańców.

17

Wszyscy oni zostali wciągnięci do rodowodów w czasach Jotama, króla judzkiego, i w czasach Jeroboama, króla izraelskiego.

18

Rubenitów, Gadytów i Manassesytów z połowy tego plemienia, wojowników zdatnych do noszenia tarczy i miecza i napinania łuku, obeznanych z rzemiosłem wojennym, było czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt wyruszających na wyprawy wojenne.

19

A gdy wszczęli wojnę z Hagryjczykami, z Jetur, z Nafisz i z Nodab,

20

i otrzymali pomoc przeciwko nim, Hagryjczycy i wszyscy ich sprzymierzeńcy dostali się w ich ręce, gdyż w czasie bitwy wołali do Boga i On dał im się ubłagać, bo mu zaufali.

21

Uprowadzili wtedy z ich stad pięćdziesiąt tysięcy ich wielbłądów, dwieście pięćdziesiąt tysięcy owiec, dwa tysiące osłów i sto tysięcy ludzi.

22

Wielu bowiem padło trupem, gdyż od Boga wyszła ta wojna. I mieszkali na ich miejscu aż do uprowadzenia do niewoli.

23

Manassesyci z drugiej połowy tego plemienia mieszkali w tej ziemi od Baszanu aż do Baal-Hermonu, Seniru i góry Hermon; byli zaś liczni.

24

A to są naczelnicy ich rodów: Efer, Jiszei, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz i Jachdiel, mężowie rycerscy, ludzie sławni, naczelnicy ich rodów.

25

Lecz gdy nie dochowali wierności Bogu swoich ojców i dopuścili się cudzołóstwa z bogami ludów ziemi, które Bóg zniszczył przed nimi,

26

Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i ten wziął ich do niewoli, to jest Rubenitów, Gadytów i połowę plemienia Manassesa, i zaprowadził ich do Chalach, do Chabor, do Hary, nad rzekę Gozan, i tam są do dnia dzisiejszego.

27

Synami Lewiego byli: Gerszon, Kehat i Merari.

28

Synami Kehata byli: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel.

29

Synami Amrama byli: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synami zaś Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

30

Eleazar zrodził Pinechasa, Pinechas zrodził Abiszuę.

31

Abiszua zrodził Bukkiego, a Bukki zrodził Uzzjego.

32

Uzzi zrodził Zachariasza, a Zachariasz zrodził Merajota.

33

Merajot zrodził Amariasza, a Amariasz zrodził Achituba.

34

Achitub zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achimaasa.

35

Achimaas zrodził Azariasza, a Azariasz zrodził Jochanana.

36

Jochanan zrodził Azariasza, tego, który był kapłanem w świątyni wzniesionej przez Salomona w Jeruzalemie.

37

Azariasz zaś zrodził Amariasza, a Amariasz zrodził Achituba.

38

Achitub zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Szalluma.

39

Szallum zrodził Chilkiasza, a Chilkiasz zrodził Azariasza.

40

Azariasz zrodził Serajasza, a Serajasz zrodził Jehosadaka.

41

Jehosadak poszedł do niewoli, gdy Pan dał uprowadzić Judę i Jeruzalem do niewoli przez Nebukadnesara.