1 Kronik 23

1

Gdy Dawid już był stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem.

2

Potem zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i Lewitów,

3

a gdy zliczono Lewitów w wieku od trzydziestu lat wzwyż, wyniosła liczba mężczyzn, licząc według głów, trzydzieści osiem tysięcy.

4

Z nich przeznaczono do prac w świątyni Pana dwadzieścia cztery tysiące, na urzędników i sędziów sześć tysięcy,

5

cztery tysiące na odźwiernych, a cztery tysiące na chórzystów dla Pana przy wtórze instrumentów, które kazał sporządzić w celu śpiewania hymnów pochwalnych.

6

Nadto podzielił ich Dawid na grupy według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego.

7

Z Gerszonitów byli Laadan i Szimei.

8

Synowie Laadana to: pierwszy Jechiel, potem Zetam i Joel, razem trzech.

9

Synowie Szimejego to: Szelomit, Chazjel i Haran, razem trzech; ci byli naczelnikami rodów Laadana.

10

Dalsi synowie Szimejego to: Jachat, Zina, Jeusz i Beria; to byli dalsi czterej synowie Szimejego.

11

Z nich pierwszym był Jachat, drugim Zina, Jeusz zaś i Beria nie mieli wielu synów i liczono ich jako jeden ród.

12

Synowie Kehata to: Amram, Jishar, Hebron i Uzzjel, razem czterech.

13

Synowie Amrama to: Aaron i Mojżesz; Aaron został wyodrębniony - on i jego synowie - na zawsze aby mógł się poświęcić sprawom najświętszym z świętych, składaniu ofiar z kadzidła przed Panem, służbie dla niego i błogosławieniu w jego imieniu, na zawsze.

14

Co dotyczy Mojżesza, męża Bożego, to jego synowie byli wymieniani wraz z plemieniem Lewiego.

15

Synowie Mojżesza to: Gerszom i Eliezer.

16

Synowie Gerszoma to: pierwszy Szebuel,

17

synowie zaś Eliezera to: pierwszy Rechabiasz; choć innych synów Eliezer nie miał, to jednak synowie Rechabiasza byli nader liczni.

18

Synowie Jishara to: pierwszy Szelomit.

19

Synowie Hebrona to: pierwszy Jerijjasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam.

20

Synowie Uzzjela to: pierwszy Micha, drugi Jiszszijjasz.

21

Synowie Merariego to: Machli i Muszi. Synowie Machliego to: Eleazar i Kisz.

22

Eleazar umarł nie mając synów, lecz tylko córki; pojęli je zaś za żony synowie Kisza, ich kuzyni.

23

Synowie Musziego to: Machli, Eder i Jeremot, razem trzech.

24

To byli potomkowie Lewiego według ich rodów ojcowskich, naczelnicy rodów, spisani i imiennie zliczeni według głów, wykonujący prace w służbie dla świątyni Pana od dwudziestego roku życia wzwyż.

25

Powiedział bowiem Dawid: Pan, Bóg Izraela, dał spokój swemu ludowi i zamieszkał w Jeruzalemie na wieki;

26

nie będą już Lewici nosić przybytku ani żadnych jego przyborów potrzebnych do służby w nim -

27

według ostatnich bowiem postanowień Dawida Lewici liczeni byli od dwudziestego roku życia wzwyż: -

28

lecz mają oni pomagać synom Aaronowym w służbie dla świątyni Pana, na dziedzińcach i w komnatach, przy oczyszczaniu wszystkiego, co święte, i przy pełnieniu służby w świątyni Bożej,

29

troszcząc się o chleby pokładne i o mąkę do ofiar z pokarmów, o placki przaśne, o to, co pieczone i smażone, o wszystko, co trzeba ważyć i odmierzać,

30

wstając co ranek, aby składać dziękczynienia i nucić hymny Panu, i tak samo co wieczór.

31

Pomagając też przy składaniu Panu całopaleń w sabaty i w dni nowiu księżyca i we wszelkie święta, zgodnie z liczbą ustaloną dla nich na stałe w obliczu Pana.

32

Mają też roztaczać opiekę nad Namiotem Zgromadzenia, opiekę nad świątynią i opiekę nad synami Aaronowymi, ich braćmi, w służbie dla świątyni Pana.