พันธสัญญาเดิม
พันธสัญญาใหม่
Polska Biblia Warsaw 1975
← ๓๙

2 Królewska 16

๑ →
Thailand Bible 1940
Public Domain: 1940