2 Królewska 11

1

Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.

2

Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia, Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego!

3

Niech ci ześle pomoc ze świątyni I niech cię wesprze z Syjonu!

4

Niechaj wspomni wszystkie dary twoje I niech przyjmie całopalenia twoje. Sela.

5

Niech ci da to, czego pragnie serce twoje, I niech wypełni każdy twój zamysł!

6

Będziemy się weselić ze zwycięstwa twego I w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary! Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje!

7

Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego Przez potężną pomoc prawicy swojej.

8

Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, Lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego.

9

Zadrżały im kolana i upadli, Lecz my stoimy i trwamy.

10

Panie, królu nasz, pomóż! Wysłuchaj nas w dniu wołania naszego.