Rodzaju 5

1

To jest księga potomków Adama: Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.

2

Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni.

3

Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set.

4

Po zrodzeniu Seta żył Adam osiemset lat i zrodził synów i córki.

5

Adam przeżył dziewięćset trzydzieści lat i umarł.

6

Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.

7

Po zrodzeniu Enosza żył Set osiemset siedem lat i zrodził synów i córki.

8

Set przeżył dziewięćset dwanaście lat i umarł.

9

Enosz żył dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kenana.

10

Po zrodzeniu Kenana żył Enosz osiemset piętnaście lat i zrodził synów i córki.

11

Enosz przeżył dziewięćset pięć lat i umarł.

12

Kenan żył siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela.

13

Po zrodzeniu Mahalalela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i zrodził synów i córki.

14

Kenan przeżył dziewięćset dziesięć lat i umarł.

15

Mahalalel żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Jereda.

16

Po zrodzeniu Jereda żył Mahalalel osiemset trzydzieści lat i zrodził synów i córki.

17

Mahalalel przeżył osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i umarł.

18

Jered żył sto sześćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.

19

Po zrodzeniu Henocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.

20

Jered przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata i umarł.

21

Henoch żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Metuszelacha.

22

Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem trzysta lat i zrodził synów i córki.

23

Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat.

24

Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg.

25

Metuszelach żył sto osiemdziesiąt siedem lat i zrodził Lamecha.

26

Po zrodzeniu Lamecha żył Metuszelach siedemset osiemdziesiąt dwa lata i zrodził synów i córki.

27

Metuszelach przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat i umarł.

28

Lamech żył sto osiemdziesiąt dwa lata i zrodził syna.

29

Dał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan.

30

Lamech żył po zrodzeniu Noego pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i zrodził synów i córki.

31

Lamech przeżył siedemset siedemdziesiąt siedem lat i umarł.

32

A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Sema, Chama i Jafeta.