Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Rodzaju 10

1

Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie.

2

Synami Jafeta są: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras.

3

Synami Gomera są: Aszkanaz, Rifat i Togarma.

4

Synami Jawana są: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim.

5

Od nich wywodziły się narody wyspiarzy podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich.

6

Synami Chama są: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.

7

Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Raema i Sabtecha. Synami Raemy są: Szeba i Dedan.

8

A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.

9

Był on dzielnym myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod.

10

A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear.

11

Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rechowot-Ir, i Kalach

12

oraz Resen, wielkie miasto między Niniwą a Kalach.

13

A Misraim zrodził Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,

14

Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.

15

Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta,

16

nadto Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów,

17

Chiwwitów, Arkitów, Synitów,

18

Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków.

19

Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy.

20

To są synowie Chama według ich plemion, języków, krajów i narodów.

21

Lecz także i Semowi, praojcu wszystkich synów Hebera, starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie.

22

Synami Sema są: Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram.

23

Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Masz.

24

Arpachszad zaś zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.

25

A Heberowi urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktan.

26

A Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,

27

Hadorama, Uzala, Diklę,

28

Obala, Abimaela, Sabę,

29

Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana.

30

A siedziba ich sięgała od Meszy do Sefar w górach wschodnich.

31

To są synowie Sema według ich plemion, języków, krajów i narodów.

32

To są plemiona synów Noego według rodów ich w narodach ich. Od nich to wywodziły się narody na ziemi po potopie.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975