Wybór Biblii
Stary Testament
Nowy Testament
Polska Biblia Warsaw 1975

Mateusza 1

1

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.

2

Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego.

3

A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama.

4

A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona.

5

A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.

6

A Jesse był ojcem Dawida, króla, a Dawid zrodził z żony Uriasza Salomona.

7

A Salomon był ojcem Roboama, a Roboam ojcem Abiasza, a Abiasz ojcem Azafa.

8

A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozjasza.

9

A Ozjasz był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza, a Achaz ojcem Ezechiasza.

10

A Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manasses ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza.

11

A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu.

12

A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela.

13

A Zorobabel był ojcem Abijuda, a Abijud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora.

14

A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda.

15

A Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba.

16

A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

17

Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście; od Dawida do uprowadzenia do Babilonu - pokoleń czternaście; od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa - pokoleń czternaście.

18

A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego.

19

A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić.

20

I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.

21

A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

22

A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka:

23

Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.

24

A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją.

25

Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.

Polish Bible Warsaw 1975
Copyright: Towarzystwo Biblijne w Polsce 1975