انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Dari 2007 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۸۲

۱

خدا در دادگاه آسمانی ایستاده است و در میان خدایان داوری می کند.

۲

تا به کی با بی عدالتی داوری می کنید و از شریران طرفداری می نمائید؟

۳

«فقیران و یتیمان را دادرسی کنید و بر مردم بیچاره و مسکین با انصاف باشید.

۴

مظلومان و فقیران را برهانید و از دست شریران نجات دهید.

۵

آن ها نمی دانند و نمی فهمند و در تاریکی راه می روند و جمیع اساس زمین متزلزل می باشد.

۶

من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان خدای متعال،

۷

لیکن مثل آدمیان خواهید مُرد و چون یکی از سروران خواهید افتاد!»ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما، زیرا که تو صاحب اختیار همۀ اقوام جهان هستی.

۸

ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما، زیرا که تو صاحب اختیار همۀ اقوام جهان هستی.

Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©