انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Dari 2007 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۷۵

۱

خدایا، تو را ستایش می کنیم و تو را سپاس می گوئیم! زیرا نام تو به ما نزدیک است و مردم کارهای عجیب تو را بیان می کنند.

۲

خداوند می فرماید: «هنگامیکه به وقت معین برسم، با عدالت داوری خواهم کرد.

۳

اگرچه زمین و همۀ ساکنین آن در حال ذوب شدن هم باشند، من ارکان آنرا استوار نگاه می دارم.

۴

به متکبران می گویم که مغرور نباشند و شریران به قدرت خود نبالند،

۵

بلند پروازی نکنند و از روی سرکشی سخنان تکبرآمیز نگویند.»

۶

زیرا سرافرازی نه از شرق، نه از غرب و نه از بیابان و نه از کوهها می آید،

۷

بلکه تنها خدا داور است. او است که یکی را سرافراز و دیگری را سرافگنده می سازد.

۸

در دست خداوند کاسه ای است که مملو از شراب تلخِ آمیخته با غضب او است. او آنرا می ریزد و همۀ شریران جهان باید تا آخرین قطره از آن بنوشند.

۹

اما من تا به ابد اعلام کرده و برای خدای یعقوب سرود ستایش می خوانم.شاخ افتخار شریران تماماً بریده شده، اما قدرت راستکاران برافراشته خواهد شد.

۱۰

شاخ افتخار شریران تماماً بریده شده، اما قدرت راستکاران برافراشته خواهد شد.

Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©