انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Dari 2007 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۲۹

۱

ای موجودات آسمانی، خداوند را ستایش کنید. جلال و قوّت را برای خداوند توصیف نمائید.

۲

خداوند را به جلال اسم او تمجید نمائید. خداوند را در شایستگی قدوسیت سجده کنید.

۳

آواز خداوند از ورای آبها شنیده می شود. آواز خدای جلال رعدآسا است. صدای خداوند مافوق آب های بسیار است.

۴

آواز خداوند با قوّت است. صدای خداوند با هیبت و با شکوه است.

۵

آواز خداوند سروهای آزاد را می شکند. خداوند سروهای آزاد لبنان را می شکند.

۶

خداوند کوه لبنان را مثل گوساله می جهاند و کوه حِرمون را مثل گاو بچۀ وحشی.

۷

آواز خداوند رعد و برق را تولید می کند.

۸

آواز خداوند بیابان را به لرزه می آورد و صحرای قادِش را متزلزل می کند.

۹

آواز خداوند درختان بلوط را تکان می دهد و جنگلها را بی برگ می سازد. در عبادتگاه خداوند همگی جلال او را توصیف می نمایند.

۱۰

خداوند بر فراز سیلاب جلوس فرموده و به عنوان پادشاه ابدی سلطنت می کند.خداوند قوم خود را قوّت می بخشد. خداوند قوم برگزیدۀ خود را به صلح و سلامتی برکت می دهد.

۱۱

خداوند قوم خود را قوّت می بخشد. خداوند قوم برگزیدۀ خود را به صلح و سلامتی برکت می دهد.

Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©