انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Dari 2007 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۲۴

۱

زمین و همه چیزی که در آن است به خداوند تعلق دارد. او مالک جهان و همه موجودات آن است.

۲

زیرا که او اساس زمین را بر بحرها نهاد و آنرا بر دریاها استوار کرد.

۳

کیست که به کوه خداوند بالا رود؟ و کیست که به جایگاه مقدس او داخل شود؟

۴

آن کسی که دستش به گناه آلوده نشده دل پاک داشته باشد. آن کسی که بت پرستی نمی کند و قسم دروغ نمی خورد.

۵

آن شخص برکت را از خداوند دریافت می کند و عدالت را از خدای نجات خود.

۶

این است کسی که جویای خداوند می باشد، جویای روی تو ای خدای یعقوب.

۷

ای دروازه ها باز شوید! ای در های ابدی بگشائید، تا پادشاه جلال داخل شود.

۸

این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر متعال است که در جنگها شکست نمی خورد.

۹

ای دروازه ها باز شوید! ای در های ابدی بگشائید، تا پادشاه جلال داخل شود.این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر مطلق و همان پادشاه جلال است!

۱۰

این پادشاه جلال کیست؟ او خداوند قادر مطلق و همان پادشاه جلال است!

Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©