انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Dari 2007 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۲۰

۱

خداوند تو را در روز سختی مستجاب کند و نام خدای یعقوب تو را سرافراز نماید.

۲

خداوند از بارگاه مقدس خود به تو کمک فرماید و از سهیون به دادت برسد.

۳

تمام هدیه های تو را بیاد آورد و قربانی های سوختنی تو را قبول کند.

۴

خداوند آرزو های قلبی ات را برآورده سازد و در نقشه هایی که داری موفقت گرداند.

۵

آنگاه بخاطر پیروزی هایت فریاد خوشی را بر می آوریم و بنام خدای خود عَلَم خویش را بر می افرازیم. خداوند تمام دعاهایت را قبول فرماید!

۶

حالا یقین دارم که خداوند برگزیدۀ خود را معاونت می کند و از جایگاه مقدس خود او را اجابت نموده و با قدرت بازوی خود به پیروزی های بزرگی نایل می گرداند.

۷

بعضی به عراده های جنگی خود می بالند و برخی به اسپ های خویش، اما ما نام خداوند، خدای خود را یاد می کنیم.

۸

آن ها می لغزند و می افتند، ولی ما برخاسته و ایستاده ایم.ای خداوند، پادشاهت را پیروز گردان، و وقتی از تو کمک می خواهیم، ما را مستجاب فرما.

۹

ای خداوند، پادشاهت را پیروز گردان، و وقتی از تو کمک می خواهیم، ما را مستجاب فرما.

Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©