کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Dari 2007 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۱۱۷

۱

ای جمیع امت ها خداوند را سپاس بگوئید! و ای تمامی قبایل، او را ستایش کنید!زیرا که رحمت خداوند بر ما عظیم است و وفاداری او تا به ابد.هَلّلِویاه، سپاس به خداوند!

۲

زیرا که رحمت خداوند بر ما عظیم است و وفاداری او تا به ابد.هَلّلِویاه، سپاس به خداوند!

Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©