کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Dari 2007 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۱۱۴

۱

وقتی بنی اسرائیل مصر را ترک کردند و اولادۀ یعقوب از سرزمین بیگانگان خارج شدند،

۲

یهودا جایگاه مقدس او شد و اسرائیل محل سلطنت وی.

۳

بحر این را بدید و گریخت و اُردن به عقب برگشت.

۴

کوهها مانند قوچ و تپه ها مثل بره به جست و خیز آمدند.

۵

ای بحر ترا چه شد که گریختی؟ و ای اُردن که به عقب برگشتی؟

۶

ای کوهها چرا مثل قوچ به جست و خیز آمدید و ای تپه ها چرا مانند بره شدید؟

۷

ای زمین از حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خدای یعقوب.که صخره را دریاچۀ آب گردانید و سنگ خارا را چشمۀ آب.

۸

که صخره را دریاچۀ آب گردانید و سنگ خارا را چشمۀ آب.

Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©