انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Dari 2007 کتاب مقدس فارسی

مزامير ۱۰۸

۱

ای خدا، دل من مستحکم است. سرود حمد تو را می خوانم و تو را از دل و جان ستایش می کنم.

۲

ای چنگ و رباب بیدار شوید! من نیز سپیده دم را بیدار می کنم.

۳

ای خداوند، تو را در میان قوم ها ستایش می کنم و در برابر ملتها سرود حمد تو را می خوانم،

۴

زیرا که رحمت تو عظیم و مافوق آسمان ها است و راستی تو تا اوج افلاک می رسد.

۵

ای خدا، بر فوق آسمان ها متعال باش و جلال تو بر روی همۀ زمین آشکار گردد!

۶

با دست راست خود نجات ده و مرا اجابت فرما، تا محبوبان تو خلاصی یابند.

۷

خدا در قدوسیت خود سخن گفته است: «با خوشی فراوان شهر شکیم را تقسیم می کنم و وادی سوکوت را اندازه گیری می کنم.

۸

سرزمین جلعاد و مَنَسّی به من تعلق دارد. افرایم کلاهخود سر من و یهودا عصای سلطنت من است.

۹

سرزمین موآب را ظرف طهارت می گردانم، بر ادوم کفش خود را می اندازم و بر فلسطین فریاد پیروزی بر می آورم.»

۱۰

کیست که مرا به شهر حصار دار ببرد؟ و کیست که مرا به ادوم راهنمائی کند؟

۱۱

مگر نه تو ای خدا که ما را دور انداخته و با لشکرهای ما نرفتی؟

۱۲

مرا در مقابل دشمن کمک فرما، زیرا معاونت از طرف انسان باطل است.با کمک خدا پیروزی نصیب ما است و او دشمنان ما را پایمال می سازد.

۱۳

با کمک خدا پیروزی نصیب ما است و او دشمنان ما را پایمال می سازد.

Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©