انتخاب کتاب مقدس
کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Dari 2007 کتاب مقدس فارسی

پيدايش ۸۳۴

Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©