کتاب عهد عتیق
عهد جدید
Dari 2007 کتاب مقدس فارسی
← ۸۳۳

پيدايش ۸۳۴

۸۳۵ →
Persian Dari 2007
Dari Bible (Today’s Dari Version 2008) ©