← ٥٠ ٢ →

پيدايش ١

١

در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید.

٢

زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد.

٣

خدا فرمود: «روشنی بشود» و روشنی شد.

٤

خدا دید که روشنی نیکوست و روشنی را از تاریکی جدا کرد.

٥

خدا روشنی را روز و تاریکی را شب نام گذاشت. شب گذشت و صبح شد. این بود روز اول.

٦

خدا فرمود: «فضا ساخته شود تا آبها را از یکدیگر جدا کند.»

٧

خدا فضا را ساخت و آب های زیر فضا را از آب های بالای فضا جدا کرد.

٨

خدا فضا را آسمان نامید. شب گذشت و صبح شد. این بود روز دوم.

٩

خدا فرمود: «آب های زیر آسمان در یک جا جمع شوند تا خشکه ظاهر گردد» و چنان شد.

١٠

خدا خشکه را زمین نامید و آبها را که در یک جا جمع شده بودند بحر نام گذاشت. خدا دید که آنچه انجام شده بود نیکوست.

١١

سپس خدا فرمود: «زمین همه نوع نبات برویاند. نباتاتی که غلات و حبوبات بیاورند و نباتاتی که میوه بار آورند» و چنین شد.

١٢

پس زمین همه نوع نبات رویانید و خدا دید که آنچه بوجود آمده بود نیکوست.

١٣

شب گذشت و صبح شد. این بود روز سوم.

١٤

بعد از آن خدا فرمود: «اجسام نورانی در آسمان بوجود آیند تا روز را از شب جدا کنند و روز ها، سال ها، آیات و زمان ها را نشان دهند.

١٥

آن ها در آسمان بدرخشند تا بر زمین روشنی دهند» و چنین شد.

١٦

پس از آن، خدا دو جسم نورانی بزرگتر ساخت، یکی آفتاب برای سلطنت در روز و یکی ماهتاب برای سلطنت در شب. همچنین ستارگان را ساخت.

١٧

آن ها را در آسمان قرار داد تا بر زمین روشنی دهند

١٨

و بر روز و شب سلطنت نمایند و روشنی را از تاریکی جدا کنند. خدا دید که نیکوست.

١٩

شب گذشت و صبح شد. این بود روز چهارم.

٢٠

پس از آن خدا فرمود: «آبها از انواع حیوانات و آسمان از انواع پرندگان پُر شوند.»

٢١

پس خدا جانداران بزرگ بحری و همۀ حیواناتی که در آب زندگی می کنند و تمام پرندگان آسمان را آفرید. خدا دید که آنچه کرده بود نیکوست.

٢٢

و همۀ آن ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید و آب های بحر را پُر سازید و پرندگان در زمین زیاد شوند.»

٢٣

شب گذشت و صبح شد. این بود روز پنجم.

٢٤

بعد از آن خدا فرمود: «زمین همه نوع حیوانات بوجود آوَرَد، اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک» و چنین شد.

٢٥

پس خدا همۀ آن ها را ساخت و دید که آنچه انجام داده بود نیکوست.

٢٦

پس از آن خدا فرمود: «حالا انسان را می سازیم. آن ها به صورت ما و به شکل ما باشند و بر ماهیان بحری و پرندگان آسمان و همۀ حیوانات، اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک و تمام زمین حکومت کنند.»

٢٧

پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. انسان را به صورت خدا آفرید. آن ها را زن و مرد آفرید.

٢٨

آن ها را برکت داد و فرمود: «بارور و زیاد شوید، زمین را پُر سازید و در آن تسلط نمائید. بر ماهیان و پرندگان و تمام حیوانات روی زمین حکومت کنید.»

٢٩

و خدا گفت: «هر نوع گیاهی را که غلات و حبوبات بیاورد و هر نوع درختی را که میوه بیاورد به شما دادم تا برای شما خوراک باشد.

٣٠

اما هر نوع علف سبز را برای خوراک تمام حیوانات و پرندگان آماده کرده ام.» و چنین شد.آنگاه خدا کارهای آفرینش را ملاحظه کرد و همه را از هر جهت عالی یافت. شب گذشت و صبح شد، این بود روز ششم.

٣١

آنگاه خدا کارهای آفرینش را ملاحظه کرد و همه را از هر جهت عالی یافت. شب گذشت و صبح شد، این بود روز ششم.

Persian Dari
Public Domain