اول تيموتيوس 2

1

پس از همه‌چیز اول، سفارش می‌کنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها رابرای جمیع مردم به‌جا آورند؛

2

بجهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب تا به آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار، عمر خود را بسر بریم.

3

زیرا که این نیکو و پسندیده است، در حضورنجات‌دهنده ما خدا

4

که می‌خواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند.

5

زیراخدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد،

6

که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی درزمان معین.

7

و برای این، من واعظ و رسول ومعلم امتها در ایمان و راستی مقرر شدم. در مسیح راست می‌گویم و دروغ نی.

8

پس آرزوی این دارم که مردان، دست های مقدس را بدون غیظ و جدال برافراخته، در هر جادعا کنند.

9

و همچنین زنان خویشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز نه به زلفها و طلا ومروارید و رخت گرانبها؛

10

بلکه چنانکه زنانی رامی شاید که دعوای دینداری می‌کنند به اعمال صالحه.

11

زن با سکوت، به‌کمال اطاعت تعلیم گیرد.

12

و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یابر شوهر مسلط شود بلکه در سکوت بماند.

13

زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا.

14

وآدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده، درتقصیر گرفتار شد.اما به زاییدن رستگارخواهد شد، اگر در ایمان و محبت و قدوسیت وتقوا ثابت بمانند.

15

اما به زاییدن رستگارخواهد شد، اگر در ایمان و محبت و قدوسیت وتقوا ثابت بمانند.