اعداد 2

1

و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده، گفت:

2

«هر کس از بنی‌اسرائیل نزد علم ونشان خاندان آبای خویش خیمه زند، در برابر واطراف خیمه اجتماع خیمه زنند.

3

و به‌جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب اهل علم محله یهودابرحسب افواج خود خیمه زنند، و رئیس بنی یهودا نحشون بن عمیناداب باشد.

4

و فوج اوکه از ایشان شمرده شدند هفتاد و چهار هزار وششصد نفر بودند.

5

و سبط یساکار در پهلوی اوخیمه زنند، و رئیس بنی یساکار نتنائیل بن صوغرباشد.

6

و فوج او که از ایشان شمرده شدند پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بودند.

7

و سبطزبولون و رئیس بنی زبولون الیاب بن حیلون باشد.

8

و فوج او که از ایشان شمرده شدند، پنجاه وهفت هزار و چهارصد نفر بودند.

9

جمیع شمرده شدگان محله یهودا برحسب افواج ایشان صد و هشتاد و شش هزار و چهارصد نفر بودند. وایشان اول کوچ کنند.

10

و بر جانب جنوب، علم محله روبین برحسب افواج ایشان باشد، و رئیس بنی روبین الیصور بن شدیئور باشد.

11

و فوج او که از ایشان شمرده شدند چهل و شش هزار و پانصد نفر بودند.

12

و در پهلوی او سبط شمعون خیمه زنندو رئیس بنی شمعون شلومیئیل بن صوریشدای باشد.

13

و فوج او که از ایشان شمرده شدند، پنجاه و نه هزار و سیصد نفر بودند.

14

و سبط جادو رئیس بنی جاد الیاساف بن رعوئیل باشد.

15

وفوج او که از ایشان شمرده شدند، چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند.

16

جمیع شمرده شدگان محله روبین برحسب افواج ایشان صد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و پنجاه نفربودند و ایشان دوم کوچ کنند.

17

و بعد از آن خیمه اجتماع با محله لاویان درمیان محله‌ها کوچ کند، چنانکه خیمه می‌زنند، همچنان هر کس در جای خود نزد علمهای خویش کوچ کنند.

18

و به طرف مغرب، علم محله افرایم برحسب افواج ایشان و رئیس بنی افرایم، الیشمع بن عمیهود باشد.

19

و فوج او که از ایشان شمرده شدند، چهل هزار و پانصد نفر بودند.

20

و درپهلوی او سبط منسی، و رئیس بنی منسی جملیئیل بن فدهصور باشد.

21

و فوج او که ازایشان شمرده شدند، سی و دو هزار و دویست نفربودند.

22

و سبط بنیامین و رئیس بنی بنیامین، ابیدان بن جدعونی باشد.

23

و فوج او که از ایشان شمرده شدند، سی و پنج هزار و چهارصد نفربودند.

24

جمیع شمرده شدگان محله افرایم برحسب افواج ایشان، صد و هشت هزار و یکصدنفر بودند، و ایشان سوم کوچ کنند.

25

و به طرف شمال، علم محله دان، برحسب افواج ایشان، و رئیس بنی دان اخیعزر بن عمیشدای باشد.

26

و فوج او که از ایشان شمرده شدند، شصت و دو هزاروهفت صد نفر بودند.

27

ودر پهلوی ایشان سبط اشیر خیمه زنند، و رئیس بنی اشیر فجعیئیل بن عکران باشد.

28

و فوج او که از ایشان شمرده شدند، چهل و یک هزار و پانصدنفر بودند.

29

و سبط نفتالی و رئیس بنی نفتالی اخیرع بن عینان باشد.

30

و فوج او که از ایشان شمرده شدند، پنجاه و سه هزار و چهارصد نفربودند.

31

جمیع شمرده شدگان محله دان، صد وپنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بودند. ایشان نزدعلمهای خود در عقب کوچ کنند.

32

اینانند شمرده شدگان بنی‌اسرائیل برحسب خاندان آبای ایشان، جمیع شمرده شدگان محله‌ها موافق افواج ایشان شش صد و سه هزار وپانصد و پنجاه نفر بودند.

33

اما لاویان چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود، در میان بنی‌اسرائیل شمرده نشدند.و بنی‌اسرائیل موافق هرچه خداوند به موسی‌امر فرموده بود، عمل نمودند، به اینطورنزد علمهای خود خیمه می‌زدند و به اینطور هرکس برحسب قبایل خود با خاندان آبای خودکوچ می‌کردند.

34

و بنی‌اسرائیل موافق هرچه خداوند به موسی‌امر فرموده بود، عمل نمودند، به اینطورنزد علمهای خود خیمه می‌زدند و به اینطور هرکس برحسب قبایل خود با خاندان آبای خودکوچ می‌کردند.