امثال 9

1

حکمت، خانه خود را بنا کرده، و هفت ستونهای خویش را تراشیده است.

2

ذبایح خود را ذبح نموده و شراب خود را ممزوج ساخته و سفره خود را نیز آراسته است.

3

کنیزان خود را فرستاده، ندا کرده است، بر پشتهای بلندشهر.

4

هر‌که جاهل باشد به اینجا بیاید، و هر‌که ناقص العقل است او را می‌گوید.

5

بیایید از غذای من بخورید، و از شرابی که ممزوج ساخته‌ام بنوشید.

6

جهالت را ترک کرده، زنده بمانید، و به طریق فهم سلوک نمایید.

7

هر‌که استهزاکننده راتادیب نماید، برای خویشتن رسوایی را تحصیل کند، و هر‌که شریر را تنبیه نماید برای او عیب می‌باشد.

8

استهزاکننده را تنبیه منما مبادا از تونفرت کند، اما مرد حکیم را تنبیه نما که تو رادوست خواهد داشت.

9

مرد حکیم را پند ده که زیاده حکیم خواهد شد. مرد عادل را تعلیم ده که علمش خواهد افزود.

10

ابتدای حکمت ترس خداوند است، و معرفت قدوس فطانت می‌باشد.

11

زیرا که به واسطه من روزهای تو کثیر خواهدشد، و سالهای عمر از برایت زیاده خواهدگردید.

12

اگر حکیم هستی، برای خویشتن حکیم هستی. و اگر استهزا نمایی به تنهایی متحمل آن خواهی بود.

13

زن احمق یاوه‌گو است، جاهل است و هیچ نمی داند،

14

و نزد در خانه خود می‌نشیند، درمکانهای بلند شهر بر کرسی،

15

تا راه روندگان رابخواند، و آنانی را که به راههای خود براستی می‌روند.

16

هر‌که جاهل باشد به اینجا برگردد، وبه ناقص العقل می‌گوید:

17

«آبهای دزدیده شده شیرین است، و نان خفیه لذیذ می‌باشد.»و اونمی داند که مردگان در آنجا هستند، ودعوت‌شدگانش در عمقهای هاویه می‌باشند.

18

و اونمی داند که مردگان در آنجا هستند، ودعوت‌شدگانش در عمقهای هاویه می‌باشند.