کتاب عهد عتیق
عهد جدید
کتاب مقدس فارسی 1895
← ۱۹

امثال ۲۰

۲۱ →
۱

شراب استهزا می‌کند و مسکرات عربده می‌آورد، و هر‌که به آن فریفته شود حکیم نیست.

۲

هیبت پادشاه مثل غرش شیر است، و هر‌که خشم او را به هیجان آورد، به‌جان خود خطامی ورزد.

۳

از نزاع دور شدن برای انسان عزت است، اماهر مرد احمق مجادله می‌کند.

۴

مرد کاهل به‌سبب زمستان شیار نمی کند، لهذا در موسم حصاد گدایی می‌کند و نمی یابد.

۵

مشورت در دل انسان آب عمیق است، امامرد فهیم آن را می‌کشد.

۶

بسا کسانند که هر یک احسان خویش رااعلام می‌کنند، اما مرد امین را کیست که پیدا کند.

۷

مرد عادل که به کاملیت خود سلوک نماید، پسرانش بعد از او خجسته خواهند شد.

۸

پادشاهی که بر کرسی داوری نشیند، تمامی بدی را از چشمان خود پراکنده می‌سازد.

۹

کیست که تواند گوید: «دل خود را طاهرساختم، و از گناه خویش پاک شدم.»

۱۰

سنگهای مختلف و پیمانه های مختلف، هر دوی آنها نزد خداوند مکروه است.

۱۱

طفل نیز از افعالش شناخته می‌شود، که آیااعمالش پاک و راست است یا نه.

۱۲

گوش شنوا و چشم بینا، خداوند هر دو آنهارا آفریده است.

۱۳

خواب را دوست مدار مبادا فقیر شوی. چشمان خود را باز کن تا از نان سیر گردی.

۱۴

مشتری می‌گوید بد است، بد است، اماچون رفت آنگاه فخر می‌کند.

۱۵

طلا هست و لعلها بسیار، اما لبهای معرفت جواهر گرانبها است.

۱۶

جامه آنکس را بگیر که به جهت غریب ضامن است، و او را به رهن بگیر که ضامن بیگانگان است.

۱۷

نان فریب برای انسان لذیذ است، اما بعد دهانش از سنگ ریزه‌ها پر خواهد شد.

۱۸

فکرها به مشورت محکم می‌شود، و باحسن تدبیر جنگ نما.

۱۹

کسی‌که به نمامی گردش کند اسرار را فاش می‌نماید، لهذا با کسی‌که لبهای خود را می‌گشایدمعاشرت منما.

۲۰

هر‌که پدر و مادر خود را لعنت کندچراغش در ظلمت غلیظ خاموش خواهد شد.

۲۱

اموالی که اولا به تعجیل حاصل می‌شود، عاقبتش مبارک نخواهد شد.

۲۲

مگو که از بدی انتقام خواهم کشید، بلکه برخداوند توکل نما و تو را نجات خواهد داد.

۲۳

سنگهای مختلف نزد خداوند مکروه است، و ترازوهای متقلب نیکو نیست.

۲۴

قدمهای انسان از خداوند است، پس مردراه خود را چگونه بفهمد؟

۲۵

شخصی که چیزی را به تعجیل مقدس می‌گوید، و بعد از نذر کردن استفسار می‌کند، دردام می‌افتد.

۲۶

پادشاه حکیم شریران را پراکنده می‌سازد وچوم را بر ایشان می‌گرداند.

۲۷

روح انسان، چراغ خداوند است که تمامی عمقهای دل را تفتیش می‌نماید.

۲۸

رحمت و راستی پادشاه را محافظت می‌کند، و کرسی او به رحمت پایدار خواهد ماند.

۲۹

جلال جوانان قوت ایشان است، و عزت پیران موی سفید.ضربهای سخت از بدی طاهر می‌کند وتازیانه‌ها به عمق دل فرو می‌رود.

۳۰

ضربهای سخت از بدی طاهر می‌کند وتازیانه‌ها به عمق دل فرو می‌رود.

Persian Bible 1895
Public Domain: 1895