امثال 1

1

امثال سلیمان بن داود پادشاه اسرائیل

2

به جهت دانستن حکمت و عدل، و برای فهمیدن کلمات فطانت.

3

به جهت اکتساب ادب معرفت آمیز، و عدالت و انصاف و استقامت.

4

تاساده دلان را زیرکی بخشد، و جوانان را معرفت وتمیز.

5

تا مرد حکیم بشنود و علم را بیفزاید. ومرد فهیم تدابیر را تحصیل نماید.

6

تا امثال وکنایات را بفهمند، کلمات حکیمان و غوامض ایشان را.

7

ترس یهوه آغاز علم است. لیکن جاهلان حکمت و ادب را خوار می‌شمارند.

8

‌ای پسر من تادیب پدر خود را بشنو، و تعلیم مادر خویش را ترک منما.

9

زیرا که آنها تاج زیبایی برای سر تو، و جواهر برای گردن توخواهد بود.

10

‌ای پسر من اگر گناهکاران تو رافریفته سازند، قبول منما.

11

اگر گویند: «همراه مابیا تا برای خون در کمین بنشینیم، و برای بی‌گناهان بی‌جهت پنهان شویم،

12

مثل هاویه ایشان را زنده خواهیم بلعید، و تندرست مانندآنانی که به گور فرو می‌روند.

13

هر گونه اموال نفیسه را پیدا خواهیم نمود. و خانه های خود را ازغنیمت مملو خواهیم ساخت.

14

قرعه خود رادر میان ما بینداز. و جمیع ما را یک کیسه خواهدبود.»

15

‌ای پسر من با ایشان در راه مرو. و پای خودرا از طریقهای ایشان باز دار

16

زیرا که پایهای ایشان برای شرارت می‌دود و به جهت ریختن خون می‌شتابد.

17

به تحقیق، گستردن دام در نظرهر بالداری بی‌فایده است.

18

لیکن ایشان به جهت خون خود کمین می‌سازند، و برای جان خویش پنهان می‌شوند.

19

همچنین است راههای هر کس که طماع سود باشد، که آن جان مالک خود را هلاک می‌سازد.

20

حکمت در بیرون ندا می‌دهد و در شوارع عام آواز خود را بلند می‌کند.

21

در سرچهارراهها در دهنه دروازه‌ها می‌خواند و در شهربه سخنان خود متکلم می‌شود

22

که «ای جاهلان تا به کی جهالت را دوست خواهید داشت؟ و تا به کی مستهزئین از استهزا شادی می‌کنند و احمقان از معرفت نفرت می‌نمایند؟

23

به‌سبب عتاب من بازگشت نمایید. اینک روح خود را بر شما افاضه خواهم نمود و کلمات خود را بر شما اعلام خواهم کرد.

24

زیرا که چون خواندم، شما ابانمودید و دستهای خود را افراشتم و کسی اعتنانکرد.

25

بلکه تمامی نصیحت مرا ترک نمودید وتوبیخ مرا نخواستید.

26

پس من نیز در حین مصیبت شما خواهم خندید و چون ترس بر شمامستولی شود استهزا خواهم نمود.

27

چون خوف مثل باد تند بر شما عارض شود، و مصیبت مثل گردباد به شما دررسد، حینی که تنگی وضیق بر شما آید.

28

آنگاه مرا خواهند خواندلیکن اجابت نخواهم کرد، و صبحگاهان مراجستجو خواهند نمود اما مرا نخواهند یافت.

29

چونکه معرفت را مکروه داشتند، و ترس خداوند را اختیار ننمودند،

30

و نصیحت مراپسند نکردند، و تمامی توبیخ مرا خوار شمردند،

31

بنابراین، از میوه طریق خود خواهند خورد، واز تدابیر خویش سیر خواهند شد.

32

زیرا که ارتداد جاهلان، ایشان را خواهد کشت و راحت غافلانه احمقان، ایشان را هلاک خواهد ساخت.اما هر‌که مرا بشنود در امنیت ساکن خواهدبود، و از ترس بلا مستریح خواهد ماند.»

33

اما هر‌که مرا بشنود در امنیت ساکن خواهدبود، و از ترس بلا مستریح خواهد ماند.»