مزامير 92

1

خداوند را حمد گفتن نیکو است و به نام تو تسبیح خواندن، ای حضرت اعلی.

2

بامدادان رحمت تو را اعلام نمودن و درهر شب امانت تو را.

3

بر ذات ده اوتار و بر رباب وبه نغمه هجایون و بربط.

4

زیرا که‌ای خداوند مرابه‌کارهای خودت شادمان ساخته‌ای. به‌سبب اعمال دستهای تو ترنم خواهم نمود.

5

‌ای خداوند اعمال تو چه عظیم است و فکرهای توبی نهایت عمیق.

6

مرد وحشی این را نمی داند و جاهل در این تامل نمی کند.

7

وقتی که شریران مثل علف می‌رویند و جمیع بدکاران می‌شکفند، برای این است که تا به ابد هلاک گردند.

8

لیکن توای خداوند بر اعلی علیین هستی، تا ابدالاباد.

9

زیرا اینک دشمنان تو‌ای خداوند، هان دشمنان تو هلاک خواهند شد و جمیع بدکاران پراکنده خواهند شد.

10

و اما شاخ مرا مثل شاخ گاو وحشی بلندکرده‌ای و به روغن تازه مسح شده‌ام.

11

و چشم من بر دشمنانم خواهد نگریست و گوشهای من ازشریرانی که با من مقاومت می‌کنند خواهد شنید.

12

عادل مثل درخت خرما خواهد شکفت و مثل سرو آزاد در لبنان نمو خواهد کرد.

13

آنانی که درخانه خداوند غرس شده‌اند، در صحنهای خدای ما خواهند شکفت.

14

در وقت پیری نیز میوه خواهند‌آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود.تااعلام کنند که خداوند راست است. او صخره من است و در وی هیچ بی‌انصافی نیست.

15

تااعلام کنند که خداوند راست است. او صخره من است و در وی هیچ بی‌انصافی نیست.