مزامير 87

1

اساس او در کوههای مقدس است.

2

خداوند دروازه های صهیون رادوست می‌دارد، بیشتر از جمیع مسکن های یعقوب.

3

سخنهای مجید درباره تو گفته می‌شود، ای شهر خدا! سلاه.

4

رهب و بابل را ازشناسندگان خود ذکر خواهم کرد. اینک فلسطین و صور و حبش، این در آنجا متولد شده است.

5

ودرباره صهیون گفته خواهد شد که این و آن در آن متولد شده‌اند. و خود حضرت اعلی آن را استوارخواهد نمود.

6

خداوند چون امت‌ها رامی نویسد، ثبت خواهد کرد که این در آنجا متولدشده است، سلاه.مغنیان و رقص کنندگان نیز. جمیع چشمه های من در تو است.

7

مغنیان و رقص کنندگان نیز. جمیع چشمه های من در تو است.